ÇİFTLİKKÖY BELEDİYESİ 
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç ve Kapsam

MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Çiftlikköy Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2. Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesi ile diğer mer’i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3. Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

Başkan           :Çiftlikköy Belediye Başkanı’nı,

Belediye         :Çiftlikköy Belediye Başkanlığı’nı,

Müdür           :Kültür ve Sosyal İşler Müdürü’nü,

Müdürlük      :Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nü,

Personel         :Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü ifade eder.

Temel İlkeler

MADDE 4. Çiftlikköy Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c) Hesap verebilirlik,

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik temel ilkelerini esas alır.
 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Personel, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Kuruluş

MADDE 5. Çiftlikköy Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 10 Nisan 2014 Tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik gereğince, Çiftlikköy Belediye Meclisinin 5/5/2014 tarih ve 51 numaralı kararıyla kurulmuştur.

Personel

MADDE 6. Çiftlikköy Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde bir Müdür ile mer’i norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

MADDE 7. Çiftlikköy Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda;

 

-Kültür ve Sanat etkinlikleri olarak konserler, sergiler, sempozyumlar, konferanslar, söyleşiler, gösteriler, anma günleri, kültür günleri, festivaller, mahalle şenlikleri ve Başkanlığımıza bağlı Çiftlikköy Kültür Merkezinde düzenlenen organizasyonların yapılmasını sağlamak.

-Kültürümüze katkı sağlayacağı düşünülen, Kitap, Dergi, kaset ve CD’lerin satın alınması, hazırlanması ve basılması yönünde çalışmalar yapmak.

-Açık hava etkinliklerinin düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapmak.

-Önemli gün ve gecelerde çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenmesini sağlamak.

-Ödüllü ve ödülsüz yarışmalar düzenlemek.

-Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren İlçemiz dahilindeki kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, dernek, vakıf v.b. kuruluşlara her türlü desteğin sağlanması ve ortak etkinlikler düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapmak.

-Başkanlığımıza bağlı Kültürel mekanların kültürel ve sanatsal etkinliğe hazır olmasını sağlamak ve mekanların tahsislerini koordine etmek.

-Yapılacak etkinliklerin duyurulmasını yazılı, sesli ve görsel materyaller ile sağlamak.

-İlçemiz dahilinde bulunan fakir vatandaşlarımıza, yemek, yakacak, giyecek gibi ihtiyaç duyulan malzemenin sağlanması ve dağıtımını yapmak.

-Çiftlikköy Belediye Spor tesislerinde; vatandaşlarımıza spor yapma imkanı sağlamak.

-İlçemiz halkına yönelik olarak, Meslek Edindirme ve El Sanatlarına yönelik çeşitli uygun branşta hizmet vermek.

-İlçemiz dahilindeki yardıma muhtaç vatandaşlarımıza barınma yardımı sağlamak.

-Okulların ihtiyaçlarını karşılamak.

-Kütüphane ile vatandaşlara ve öğrencilere hizmet vermek.

-İnternet ve benzeri yollarla halka açık eğitim hizmetleri sunmak.

-Personel ve Yazı İşleri Bürosu: Müdürlüğe bağlı bütün personelin özlük hakları ile müdürlüğe gelen ve müdürlükten giden tüm yazılı malzeme ve evrakların cevaplandırılmaları gerçekleştirilir.

-Ayniyat Bürosu: Müdürlüğün tüm ayniyat, tahakkuk ve kredi işlerini yürütmek, müdürlüğe bağlı tüm personelin her türlü ücretlerinin tahakkuk ve ödenmesi işleri ile müdürlük tarafından yapılacak her türden harcamanın dosyalanması, sarfı ve belgelenmesi işlemlerini gerçekleştirmek, müdürlüğe ait bütün demirbaşların temini, kaydı ve terkini işlerini yürütmek. Bu iş ve işlemler ile ilgili gereken defterlerini tutmak ve arşivleme yapmak.

-Kültür İşleri Birimi: Çiftlikköy Kültür Merkezinin işletilmesi, organizasyonu ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi ile koro topluluğunun çalışmaları bu birimimizde gerçekleştirilmektedir.

-Sosyal İşler Birimi: İlçemiz dahilindeki fakir vatandaşlarımıza gıda, yakacak, nakdi yardım v.b. gibi yardımları sağlamakla birlikte aşağıda belirtilen faaliyetleri yürütmektedir.

-Konferans ve Sergi Salonu: Salon taleplerinde tahsis işlemlerini sağlamak.

-Çiftlikköy Belediye Spor Tesisleri: Futbol voleybol, basketbol dalları başta olmak üzere spor kulübümüz açma ve çalıştırma yetkisi olan tüm spor dalları ve branşlarında vatandaşlarımıza spor yapma imkanı sağlamak, başta atletizm ve futbol olmak üzere çeşitli sportif yarışmalar ve turnuvalar düzenlenmek, desteklemek ve ödüllendirmek.

-Meslek Edindirme ve El Sanatları Eğitim Birimleri: İlçemiz halkına yönelik olarak (Biçki-dikiş, Mefruşat, kumaş boyama, porselen süsleme, makine nakışı, el nakışı, iğne oyası, çanta-kemer, ahşap boyama, ney, takı tasarım, kurdele nakışı, teship, yağlıboya resim, ebru ve hat gibi)alt yapısı tamamlanan branşlarda hizmet vermek.

            -Basın-Yayın Birimi: 1) Yazılı ve görsel basında Çiftlikköy Belediyesi ile ilgili çıkan günlük haber ve yorumları takip etmek. Kupürlerle basından özetler tasnif edip, Bașkanlık Makamını bilgilendirmek ve haberleri değerlendirmek. Cevaplanması gereken haberlerle ilgili olarak Bașkanlık Makamının onayı ile gerekli açıklamaları yapmak.

2) Belediyenin ve Belediye Bașkanının tüm medya kurulușları ile (gazeteler, dergiler, televizyonlar, radyolar gibi)  iletișimini sağlamak.

3) Belediyenin yapmıș olduğu sosyal ve kültürel etkinlikler ile diğer faaliyet ve hizmetlerini kamuoyunu duyurmak maksadıyla, basın kurulușlarını, basın bültenleri ve basın bildirileri ile bilgilendirmek.

 4) Belediye tanıtım ve faaliyetleri ile ilgili kitap-broșür gibi yayınlar hazırlamak

5) Belediye ve bașkanlığın basın bültenlerinin hazırlık ve organizasyonlarını yapmak

 6) Basın bültenlerinin arșivlenmesini yapmak

7) Toplumsal duyarlılığı arttırmak vatandașı doğru bilgilendirmek ve biliçlendirmek amacıyla çeșitli konularda afiș, el kitapçığı broșür rehber gibi çalıșmalar yapabilir..

 8) Düzenlenen etkinliklerde fotoğraf ve kamera çekimleri yapmak veya yaptırmak. Elde edilen materyalleri arșivlemek ve ihtiyaç duyan birimlerin kullanımına sunmak.

9) Belediye hizmetleri ve gerekli duyuruların belediye Web Sitesinde yayınlanmasını sağlamak

10) Halkın belediye hizmetleri ve belediyeden beklentileriyle ilgili görüș ve düșüncelerini tespit etmek amacıyla, kamuoyu yoklaması ve araștırması yapmak veya yaptırmak.

11) Müdürlüğün faaliyetleri için gerekli olabilecek ortam, araç-gereç ve teknolojiyi belirlemek ve temini için gerekli ișlemleri yapmak.

12)Belediyenin resmi sosyal medya hesaplarını oluşturarak aktif bir şekilde kullanmak (facebook, twitter, instagram, youtube vb)

Personelin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.

2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

3) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

5) Personeli arasında görev dağılımı yapar.

6) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.

7) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.

8) Müdürlük Bünyesinde görev yapan birimlerin (El Becerisi ve Meslek edinme ve meslek edindirme faaliyetlerini yürüten Eğitim Birimlerinin çalışmalarını, Çiftlikköy Belediye  Spor Tesislerinde ki sportif faaliyetleri, Çiftlikköy  Kültür Merkezindeki tiyatro, konferans, seminer v.b faaliyetleri, Karate, Judo, Boks, Aerobik v.b. branşlarda) tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar.

9) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

10) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

11) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.

12) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.

13) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisi.

14) Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.

15) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.

16) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak yetkisi.

17) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.

18) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi.

19) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi.

20) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Yürürlük

MADDE 9. Bu Yönetmelik hükümleri; Çiftlikköy Belediye Meclisinin kararından sonra yayımı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 10. Bu Yönetmelik hükümlerini Çiftlikköy Belediye Başkanı yürütür.

 

 

KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRÜ : 

Alper PERİHANOĞLU : 1986 İstanbul doğumludur. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü mezunu olan Perihanoğlu, 2009 yılından beri Çiftlikköy Belediyesi’nde görev yapıyor. Perihanoğlu, 2015 yılında atandığı Çiftlikköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekilliği görevini sürdürüyor.