T.C. ÇİFTLİKKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çiftlikköy  Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik Çiftlikköy Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün kuruluş amacı faaliyet alanları, teşkilat yapısı ile yönetici ve diğer personelin görev, yetki ve sorumluluk alanlarını kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu‘nun  ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak  hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 -  (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a)Başkan               : Çiftlikköy Belediye Başkanını,   

b)Başkanlık            : Çiftlikköy Belediye Başkanlığını,                       

c)Belediye             :Çiftlikköy  Belediyesi’ni,

 d)Müdür              : Etüd Proje Müdürünü veya müdür vekilini

 e)Müdürlük         : Etüd Proje Müdürlüğünü

 f) Personel           : Etüd Proje Müdürlüğündeki tüm personeli ifade eder

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Organizasyon Yapısı

Kuruluş

MADDE 5 – (1) Etüd Proje Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48nci ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Çiftlikköy Belediye Meclisinin 06/05/2019 tarih ve 39 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

 

Organizasyon yapısı

MADDE 6 –  (1) Etüd Proje Müdürlüğü, Üst Yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 Temel İlkeler:

MADDE 7 – (1)Müdürlük tüm çalışmalarında;

  1. Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
  2. Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
  3. Hesap verebilirlik,
  4. Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
  5. Uygulamada adalet ve hizmette eşitlik,
  6. Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
  7. Kaliteli ve insan odaklı hizmet verebilmek,
  8. Planlı, etkin, ve verimli çalışmak, adil olmak,
  9. Çağdaş ve sosyal belediyecilik, karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık,
  10. Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,

Temel  ilkelerini esas alır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Teşkilat, Görev Yetki ve Sorumluluklar

 

MADDE 8 (1) Etüd Proje Müdürlüğünün görevleri;

 a)Çiftlikköy Belediyesinin mülkiyetinde bulunan veya belediyeye tahsis edilen gayrimenkul ve arsalarına, belediyenin ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde, mimari, statik, mekanik, elektrik ve peyzaj avan ve uygulama  projeleri hazırlamak, hazırlatmak,

 b) Onaylı İmar Planına uygun olarak yapılacak projeler veya planlara altlık niteliğindeki önerileri dahil, Proje altlıklarını(mevcut durum, tapu, çap ,röperli kroki, kot-kesin, imar durumu, zemin emniyet raporu, arazi etütleri, ağaç revizyonu, halihazır haritalar,1/1000 ve 1/5000’lik planlar, kamu kurumlarından görüşler almak)temin etmek, proje ihtiyaç programlarını hazırlamak,.

  c) İmar Planı tadilatı tekliflerini İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bildirmek ve takibini yapmak

d) Yapılacak projeler için zemin etüd projelerini yapmak ve/veya yaptırmak,

e)Müdürlük tarafından hazırlanan projelerin ve yapım işine ait proje ve yaklaşık maliyet, mahal listesi, vs. gibi ihale öncesi işlemleri yürütmek, dosyaları hazırlamak,

f)İhalesi yapılan işlerin süresi içinde ve şartnamelerine uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla işlerin takip ve kontrolünü yapmak. Ara ve kesin hak edişleri tetkik etmek. Hakedişlerle  ilgili olarak iş mahalinde  gerekli incelemeleri yapmak, tespit edilen eksiklikleri gidermek. Kontollük hizmetleri yapmak, bu hizmet sırasında ilgili müdürlük ile sürekli dayanışma içinde bulunarak koordineli planlı bir çalışma gerçekleştirmek.

g)Birimlerin ihtiyaç duyduğu veya geliştirme çalışmaları içerisinde yapılması öngörülen  konularda proje hazırlamak,

h)Hazırlanan projeleri ilgili birimlere iletmek ,talep halinde açıklayıcı bilgi vermek ve uygulamaları işbirliği içinde izlemek,  

i)Belediyenin diğer birimleri ile üretilecek projelerde eşgüdümlü  çalışmak,

j)Kent ve yerel  yönetimi hizmetlerine yönelik proje geliştirilmesine dönük olarak, uzman kişilerden danışmanlık almak,

k)Belediye hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulması yönünde araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, projeleri geliştirmek,

l)Proje geliştirme sürecinde gerekli görüldüğü takdirde hizmet alımı yapmak ,bu amaçla ihaleler gerçekleştirmek,  muayene  kabul ve diğer komisyonları teşekkül ettirip üst makamın onayına sunmak,

m)Ulusal ve uluslararası kuruluşlarda, yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde, meslek örgütleriyle, mesleğin gelişimini ve proje teknolojileri ile diyaloglar kurmak, teknoloji ve bilgi alışverişini sağlamak,

n)Belediye faaliyetlerini çağdaş ve kaliteli bir şekilde verilmesini temin etmek amacıyla ulusal ve uluslar arası araştırmalar çalışmalar yapmak, fuar, seminer, ve toplantılara katılım sağlamak veya bu konuda seminer ve toplantılar düzenlemek,

o)Avrupa Birliği’nce; üye ve aday ülkelere veya üçüncü ülkelere sağlanan fon-hibe destek kredi ile ilgili araştırmalar ve  çalışmalar yapmak, AB kurumları ve diğer uluslararası kuruluşlarca sağlanan  fon-hibe destek kredilerine ilişkin projeler oluşturmak,

p)Stratejik planlamaya göre bütçe hazırlamak ve ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak,

r)Her yıl belediyenin stratejik planı ve performans programını gözden geçirerek hedef ve stratejileri doğrultusunda müdürlüklerin yapacağı yatırım ve faaliyetlere göre yıllık faaliyet planı hazırlama,

s)İhtiyaç halinde yönetmelikler üzerinde gerekli düzenleyici işlem tasarılarını hazırlamak ve Belediye Meclisinde görüşülmek üzere Başkanlık makamına sunmak,

t)Müdürlük ve müdürlüğün alt birimlerini görev tanımlarını hazırlamak ile ilgili birim- personele tebliğini sağlamak,

u)Uygulamada kullanılacak standart formaları ya da  dokümanları  hazırlamak ve bu form ve dokümanlarını  kullanmak,

ü)5393 sayılı ve 2985 sayılı kanun çerçevesinde belirlenecek kentsel dönüşüm alanlarını tespitini yapmak ve Başkanlık makamına dönüşüm önerisi sunmak,

v)Yenileme alanı içerisinde bulunan yerin imar mevzuatında öngörülen tasarım, çevre düzenlen, mimari, statik, mekanik tesisat ve projelerini yapmak,

y)Yapılan ve ya yapılacak olan projelerin Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma  Kurul sağlayacak öneri ve stratejileri geliştirmek,

z)Ülkemizde yürürlükte olan hibe kaynaklarını araştırmak, düşük maliyetli kredileri belirlemek ve rapor sunmak,

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Etüd Proje Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

    MADDE 9-(1 ) Etüd Proje Müdürünün yerine getirmekle mükellef olduğu görevler şunlardır;

a) Temsil ettiği Müdürlüğün görev alanına giren tüm iş ve işlemlerin; ilgili mevzuatına ve yönetmelikte belirlenen ilkelere uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

b) Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları;  etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde sevk ve idare etmek.

c) Müdürlüğün faaliyet raporu ile performans değerlendirmesi esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını sağlamak.

d) Performans Hedefleri, İş kapasitesi ve Faaliyet alanlarını dikkate alarak günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma planları hazırlamak ve bu planların uygulanmasını sağlamak.

e) Başkanlık makamının, Müdürlüğün sorumlu olduğu süreçler ile ilgili hedeflerini personele bildirmek ve takiplerini yapmak. Gerektiğinde bu süreçler ile ilgili analiz raporları hazırlamak veya hazırlatmak.

f) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde;

  1) Müdürlüğün stratejik planlarını, performans programlarını, bütçe taslağını ve faaliyet raporlarını   hazırlatmak.

   2) Bütçe ödeneklerinin amacına uygun olarak usulünce kullanılmasını sağlamak.

   3) Yıl içerisinde giderlerin izlemesini yaparak, bütçe hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya çalışmak.

   4) Harcama yetkilisi olarak harcama talimatı vermek ve giderin gerçekleştirilmesini sağlamaya çalışmak.

   5) Müdürlük uygulamalarıyla ilgili harç ve ücretlerinin belirlenmesi konusunda gerekli yasal süreci takip etmek, işlem süreçlerinde harç ve ücretlerin tahakkuk ve tahsilatının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.

   6) Taşınır mal edinilmesi ile ilgili kayıt ve kontrol işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak.

g) İhale yetkilisi olarak; yapılacak ihaleler için gerçekleştirme görevlileri ile komisyon üyelerini belirlemek ve görevlendirmek. İhale sürecini mevzuatına uygun olarak takip edip sonuçlandırmak.

h) Müdürlük personelinin sevk ve idaresiyle ilgili olarak;

   1) Müdürlük personeli arasında görev bölümü yapmak.

   2) Çalışma koşullarını iyileştirmek.

   3) Personelin izin planını yapmak.

   4) Alt birimlerdeki faaliyetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak.

(2) Etüd Proje Müdürü, müdürlüğün görev ve sorumluluklarının ifasında;

a) Belediyenin karar organlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve gerektiğinde gerçek ve tüzel kişilere karşı Başkanlık Makamının izni ve onayıyla, şahsen ya da evrak üzerindeki imzasıyla temsil etmeye

b) Personeli, ekipmanı  ve Müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare etmeye,

c) Personeli, ekipmanı ve Müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare etmeye,

d) Bütçe ödeneklerini kullanmaya ve Harcama Talimatı vermeye,

e) Alt birimlerindeki personellere yetki devretmeye ve gerektiğinde devrettiği yetkiyi geri almaya,

f) Performans ölçümü ve istatistiki çalışma yapmaya ve yaptırmaya,

g) İş ve işlemleri kontrol etmeye ve denetlemeye, iş ve işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeye,

h) İhaleler için; Gerçekleştirme görevlilerini  belirlemeye ve görevlendirmeye,

ı) Taşınır mal kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemeye ve görevlendirmeye,

i) Görevlerini yerine getirmeyen ve talimatlara uymayan personel hakkında disiplin sürecini başlatmaya,

j) İşlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için yasal her türlü tedbiri almaya, yetkilidir.

(3) Etüd Proje Müdürü, Müdürlüğünün görev alanlarına giren konularda ki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygun olarak yürütülmesinde;

a) Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına,

b) Başkanın bilgisi dahilinde Belediye Meclisinin ilgili ihtisas komisyonlarına,

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Görev ve Hizmet İcrası

 

Görevin Alınması

MADDE 10- Müdürlüğe gelen tüm belgeler,dosyalar ve işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

Görevin planlanması

MADDE 11- Etüd Proje Müdürlüğündeki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.

Görevin Yürütlmesi

MADDE 12- Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevin yasama ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süreatle yapnak durumundadır.

Gelen Giden Evrakla İle İlgili Yapılacak İşlemler

MADDE 13- Müdürlüğe gelen evrakın öne kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla hükümlüdür. Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterine işlenir, Dış müdürlük evrakları zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir.

Arşivleme ve Dosyalama

MADDE 14- Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır. İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır. Arşivlerdeki evrakların  muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasında arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

MADDE 15- Müdürlüğe gelen ve müdürlükten giden evrakların ilgili bilgisayar programına gerekli işlemlerini yapmak, ilgili dosyaların Standart Dosya Planına uygun olarak dosyalanarak arşivlenmişin sağlamak.

MADDE-16- Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek.

MADDE 17- Harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemleri ilgili mevzuata göre yürütmek, İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak.

MADDE 18- Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 19- İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 20- Bu yönetmelik Belediye Meclisinde kabul edilip yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21- Bu yönetmelik hükümleri Belediye Başkanı yürütür.