ÇİFTLİKKÖY BELEDİYESİ 
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

 

Amaç ve Kapsam

MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Çiftlikköy Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Dayanak

MADDE 2. Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesi ile diğer mer’i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3. Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

Başkan           :Çiftlikköy Belediye Başkanı’nı,

Belediye         :Çiftlikköy Belediye Başkanlığı’nı,

Müdür           :Fen İşleri Müdürü’nü,

Müdürlük      :Fen İşleri Müdürlüğü’nü,

Personel         :Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü ifade eder.

 

Temel İlkeler

MADDE 4. Çiftlikköy Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c) Hesap verebilirlik,

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik temel ilkelerini esas alır.


İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Personel, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Kuruluş

MADDE 5. Çiftlikköy Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, 27.11.2012 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince, Çiftlikköy Belediye Meclisinin 05/03/2012 tarih ve 24 numaralı kararıyla kurulmuştur.

 

Personel

MADDE 6. Çiftlikköy Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nde bir Müdür ile mer’i norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

MADDE 7. Çiftlikköy Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda;

a) Bedeli Belediye tarafından karşılanan ve ihale suretiyle yaptırılması düşünülen fen işleri bünyesindeki işlerin ilgili mevzuat ve hükümlere göre keşiflerini hazırlamak.
b) Belediyenin yapı ve inşaat programını hazırlamak.

c) Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde yapımı planlanan (ihale edilen) hizmet binaları,  yollar v.b. projeler için öneride bulunmak.
d) Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan ihalelerin kontrolörlük hizmetlerini yapmak, hak ediş ve kesin hesaplarını düzenleyerek bunlarla ilgili tüm işlemleri takip ederek sonuçlandırmak.
e) Fen İşleri Müdürlüğünce ihale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerini yapmak.
f) Kat karşılığı veya Yap-İşlet-Devret metodu ile yaptırılan işlerin kontrolörlüğünü yapmak bunlarla ilgili bütün işlemleri yerine getirmek.
g) Başkanlık makamınca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyaları hazırlamak, hazırlatmak, takiplerini yapmak.

h) Belediyenin görev ve yetki alanına giren yeni imar yollarını açmak.
ı) Belediyenin görev ve yetki alanına giren meydan, bulvar, cadde ve yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımlarını sağlamak.
i) Belediyenin görev ve yetki alanına giren yol kenarlarında parke, beton, bordur ve tretuar çalışmalarını yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımlarını sağlamak.

j) İçme suyu hatları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımlarını sağlamak.

k) İçme suyu deposu yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımlarını sağlamak.

l) Belediye tesislerinin ve belediye sınırları içerisindeki elektrik, aydınlatma işlerini yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımlarını sağlamak.

m) Yağmur suyu ve Kanalizasyon hatları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımlarını sağlamak.

n) Çalışmalarda kullanılacak beton, asfalt, kum, çakıl, çimento, elektrik, su, alt yapı vb. her türlü hammadde temini yapmak.

o) Belediye işlerinde kullanılan her türlü iş makinesi, kamyon, traktör vb. taşıtları almak, bakımlarını yapmak.

ö) Belediye işlerinde kullanılan her türlü iş alet, makine ve gereçleri almak, bakımlarını yapmak.
p) Tabii afet vb. durumlarda iş makineleri ve ekipler ile çalışmalara katılmak.
r) Yağmur suyu kanalları ile baca ve ızgaraların temizliğini yapmak.

s) Kış aylarında kar yağışında karla mücadele etmek.
t) Vatandaştan gelen, Fen İşleri sorumluluk alanına giren şikâyetleri yerinde değerlendirilerek gerekli müdahalelerde bulunmak.
u) Yapımı süren ve tamamlanan hizmet binaları, yollar ve her türlü alt ve üst yapı tesis ve düzenlemelerin geçici ve kesin kabul işlemlerini yürütmek.
ü) Teknik konularda başkanlık makamına ve belediyenin diğer birimlerine danışmanlık yapmak.

v) Belediye Hizmet Binalarının (ana hizmet binası-itfaiye-garaj-mezarlık-kültür merkezi) yapım işi ve teknik bilgi gerektiren tamirat işlerini yapmak, yaptırmak ve sonuca ulaştırmak.

y) Belediye hizmet binasında bulunan asansörlerin bakım ve tamiratı ile ilgili iş ve işlemlerini tespit etmek, yapımı için gerekli olan işlemleri takip etmek ve sonuçlandırmak.

 

Personelin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

 
a) Birimi yönetir, görev dağılımını yapar ve personel arasında koordinasyonu sağlar.
b) Birimin yazışmalarını yürütür, görev alanı kapsamında, belediyenin diğer idareler nezdindeki iş ve işlemlerini izler ve sonuçlandırılmasını sağlar.
c) Hizmetlerin şeffaf, planlı, belediyenin amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.
d) Harcama yetkilisi olarak, her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren birim faaliyet raporlarına hazırlar.
e) Birimiyle ilgili toplantılara katılır, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlar.
f) Görevlerini yerine getirirken birim içi ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlar.
g) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlar.
h) Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.


Personelin görev, yetki ve sorumlulukları 
Müdürlük bünyesinde bulunan personeller, görevlendirmelere istinaden ve kendilerine tevdi edilen işleri mevzuata uygun ve tam olarak zamanında yapmakla mükelleftir. Müdüre ve üstlerine karşı sorumludur.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Yürürlük

MADDE 9. Bu Yönetmelik hükümleri; Çiftlikköy Belediye Meclisinin kararından sonra yayımı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 10. Bu Yönetmelik hükümlerini Çiftlikköy Belediye Başkanı yürütür.

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ : 

ABDURRAHİM SOLMAZ