ÇİFTLİKKÖY BELEDİYESİ 
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

 

Amaç ve Kapsam

MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Çiftlikköy Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Dayanak

MADDE 2. Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesi ile diğer mer’i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3. Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

Başkan           :Çiftlikköy Belediye Başkanı’nı,

Belediye         :Çiftlikköy Belediye Başkanlığı’nı,

Müdür           :Mali Hizmetler Müdürü’nü,

Müdürlük      :Mali Hizmetler Müdürlüğü’nü,

Personel         :Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü ifade eder.

 

Temel İlkeler

MADDE 4. Çiftlikköy Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c) Hesap verebilirlik,

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik temel ilkelerini esas alır.


İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Personel, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Kuruluş

MADDE 5. Çiftlikköy Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü, 22.04.2006 tarihli 26147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun ‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar hakkında 2006/9809 sayılı Kararı’ gereğince, Çiftlikköy Belediye Meclisinin 04/10/2006 tarih ve 23/2 numaralı kararıyla kurulmuştur.

 

Personel

MADDE 6. Çiftlikköy Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde bir Müdür ile mer’i norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

MADDE 7. Çiftlikköy Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda;

1- İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
2- İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesi hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
3- Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı ırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
4- Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
5- İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
6- Müdürlük faaliyet raporlarını hazırlamak.
7- İdarenin diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
8- İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek.
9- Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
10- Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,
11- Belediyenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal
cetvellerini düzenlemek,
12- Harcama birimleri mutemetlerinin bütçe içi ön ödeme işlemleri ile bunların sarfiyat evraklarının tetkik ve mahsup işlemleri yapmak,
13- Memur maaş ve işçi ücretleri ödemelerinin yapılması ve yasal kesintilerini zamanında ilgili kurumlara ödenmesini gerçekleştirmek,
14- Muhtaç asker ailelerine maaş ödemelerini yapmak,
15- İlgili kurumlara ödenmek üzere emanete alınanlar ile firma ve şahıslar adına ödenmek üzere açılmış olan emanet hesapları ilgililerine ödemek,
16- Günlük tahsilâtların bankaya yatırılmasını sağlamak ve tüm banka hesaplarının işlemlerinin
takibinin gerçekleştirmek, 
17- Aylık geçici ve kesin mizan cetvelini düzenlemek,
18- Yılsonunda kesin hesabı hazırlamak üst yöneticiye ve Sayıştay başkanlığına sunmak,
19- Bütün mali işlemleri tahakkuk ve belgelere dayalı olarak muhasebeleştirmek,
20-Müdürlüğümüz alt birimlerine gelen evrakları kayıt altına almak, iç ve dış birimlere gönderilen evrakların takibini yapmak,
21- Günlük hesapları işleyip aylık hesapları çıkarmak,
22- Bütçe kesin hesabını hazırlamak,
23- Mali yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak,
24- Müdürlük faliyet raporunu hazırlamak,
25- Mali istatistikleri hazırlamak,
26- Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
27- Birim hizmetlerinin etkili, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

Personelin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

Mali hizmetler müdürü, birim görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden üst yönetici ve Belediye Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. Birim müdürü aynı zamanda Muhasebe Yetkilisi görevini yürütür.

Birim Müdürü;
1- Harcama birimleri arasında mali yönetim ve kontrol alanında koordinasyon sağlanmasından, 2- Birim hizmetlerinin etkili, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden,
3- Gelirlerin zamanında tahakkuku ve gelir ve alacakların süresinde takip ve tahsilinin sağlanmasından,
4- Ödeneklerin planlanarak ilgili yerlere zamanında gönderilmesinden,
5- Ön mali kontrole ilişkin faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesinden
6- Birim tarafından hazırlanması gereken plan, program, bütçe, kesin hesap, mali tablolar, müdürlük faaliyet raporu ve diğer raporlar ile mali istatistiklerin zamanında hazırlanarak ilgili idarelere gönderilmesinden, sorumludur.

Muhasebe yetkilisinin görev, yetki ve sorumlulukları 
1- Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek.
2- Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.
3- Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek.
4- Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.
5- Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek.
6- Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.
7- Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle
muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.
8- Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.
9- Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak.
10- Muhasebe birimini yönetmek.
11- Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.
12- Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından
13- Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen değerler bunlarda meydana gelebilen kayıtlardan
14- Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarından ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden
15- Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde geri verilecek tutarın enlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından
16- Ödemelerin ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırasında göz önünde bulundurularak muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından
17- Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı devralırken göstermediği noksanlıklardan
18- Muhasebe mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerinin ilgili mevzuatına göre kontrol etmekten
19- Yetkili mercilere hesap vermekten sorumludurlar.

Gelirler Şefliği görev, yetki ve sorumlulukları 
1- Belediyemiz sınırları dâhilindeki Bina, Arsa ve Arazilerin 13 ı 9 sayılı Emlak Vergisi kanununa göre Tarh ve Tahakkuklarını yapmak,
2- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre Belediyemiz sınırlarındaki işyerlerinin çevre temizlik vergilerinin Tarh ve Tahakkukları yapmak,
3- Emlak, ÇTV ile ilgili evrak ve dokümanları oluşturup, bilgisayar kayıtlarına işlemek.
4- Emlak, ÇTV ile ilgili mükellefiyet oluşturulmak ve mükellefiyet sonlandırmak,
5- Eksik veya fazla beyan da bulunan mükellefleri tespit edip, bu tahakkuklarla ilgili sorun ve hataları düzelterek mükerrer kayıtları gidermek,
6- Kaymakamlık bünyesinde Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü tarafından gönderilen Yeşil kart işlemleri için gelen kişilerin gayri mükerrer olup, olmadığını araştırmak,
7- Belediyemiz tarafından yapılan kamulaştırma çalışmalarında parsellerle ilgili, ilişik kesme işlemleri yapmak,
8- Elektrik ve su aboneliği alacak mükelleflere ait mesken veya işyerleri ile ilgili beyan sureti vermek,
9- 1319 sayılı Emlak vergisi Kanunun 8, maddesi uyarınca vergi indirimleri yapmak,
10- Emlak ve ÇTV bildirimde bulunmayan veya eksik bildirimde bulunan mükelleflerin tespiti yapılarak re 'sen tarh ve tahakkuk yapmak,
11- Kamu kurum ve Kuruluşlarından gayrimenkul araştırması ile ilgili gelen yazılara cevap vermek,
12- Tapu dairelerine gayrimenkulleri ilgili rayiç değeri bildirmek,
13- Mükelleflerin gayrimenkul bildirimleri ile ilgili yerinde tespit yaparak yoklama fişi düzenlemek,
14- Emlak, ÇTV den borçlu mükellefleri tespit ederek Belediye Hukuk servisine bildirmek,
15- Belediye Gelirler Kanununun 12-16 mad, İstinaden İlan Reklam Vergisini tarh ve _ tahakkuk ettirmek,
16- Belediye Gelirler Kanununun 17-22 Mad. İstinaden Eğlence Vergisini İstinaden tarh ve tahakkuk ettirmek,
17- Belediye Gelirler Kanununun 52-57 mad. İstinaden İşgal Harcını tarh ve tahakkuk ettirmek,
18- Belediye Gelirler Kanununun 80 mad, İstinaden İmarla İlgili Harçları tarh ve tahakkuk ettirmek,
19- Beyana dayalı vergi ve harçların kontrolü, takibi ve kaçakları kontrol elemanlarınca yerinde yoklama fişi ile tespit edilerek tarh ve tahakkuk ettirmek,
20- Harcamalara Katılma Paylarının 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86 ... 94. maddeleri gereğince tahakkukunu düzenlenmek,
21- Mahalli İdareler] 608 sayılı iç hizmet kanuna istinaden Zabıta Müdürlüğü'nce kesilen para ceza zabıtları Belediye Encümenince onaylandıktan sonra tahakkuk etmek,
22- 3194 sayılı, İmar Kanununa aykırı olarak yapılmış olan inşaatlara yasanın 39,-42. maddelerine göre İmar Müdürlüğü tarafından tutulan zabıtlara istinaden çıkan
Encümen Kararı ile kesinleşmiş olan cezaların tahakkukunu yapmak,
23- İmar Müdürlüğünce ilgili mevzuatları gereğince kesilen para cezalarının tahakkuk işlemlerinin yapılması.
24- Harcama İştirak Paylarının tespit edilebilmesi için Tapu dairesi ile gerekli çalışmaları
yapmak,
25- Katılma Payları ile ilgili maliyetini tahakkuk ederek mükelleflere tebliğini yapmak,

26- 2886 sayılı kanuna göre yapılacak kiralama iş ve işlemleri yürütmek,

27- İlçedeki servis araçları ve diğer taşıtlara yol güzargahı için ruhsatlandırma yapmak, dosyalarını tutmak,

28- Trafik Komisyonu ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve dosyaları tutmak.

29- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılacak ihalelerin hazırlıklarının takibini yapmak ve ihalenin yapılmasında encümen üyelerine yardımcı olmak.

Tahsilât Şefliği görev, yetki ve sorumlulukları 
2464 sayılı Belediye Kanunu gereği hazırlanan ve Belediye Meclisimizce kabul edilen Gelir Tarifesine uygun olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer gelirlerin tahakkuk, tahsilât ve takip işlemlerini yapmakla sorumlu olan birimdir.
1- Veznelerde Emlak, Arsa, Arazi, Çevre Temizlik Vergisi gibi tahakkuklu tahsilâtlar ve Kesin Teminat, Çeşitli Gelir, Kayıt suret harcı vs. tahakkuksuz tahsilâtları yapmak,
2- Mahalli İdareler 1608 sayılı iç hizmet kanuna istinaden Zabıta Müdürlüğü'nce kesilen para ceza zabıtları Belediye Encümenince onaylandıktan Sonra Karar ve Tebliğ İlmühaberi, Tebliğ Alındısıyla birlikte müdürlüğümüze tahsil edilmesi hususunda zimmetli olarak gönderilerek tarafımızca ilgili mükellef sicillerine tahakkuk ettirilerek tahsilâtını sağlamak,
3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gönderilen inşaat ruhsatı otopark bedellerinin tahakkuk ve tahsilâtını yapmak.
4- Tıbbi Atık ve Katı Atık bedellerinin takibi ve tahsilâtını yapmak.
5- Belediyemizin Posta Çeki hesabına yatırılan, şehiriçi ve şehir dışındaki mükelleflerimizin vergi ödemelerinin mükelleflerin ilgili hesaplarına tahsilâtlarını yapmak,
6- 3194 sayılı, İmar Kanununa aykırı olarak yapılmış olan inşaatlara yasanın 39.-42. maddelerine göre İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tutulan zabıtlara istinaden çıkan Encümen Kararı ile kesinleşmiş olan cezaların tahsilatını yapmak,
7-Gelir Emlak Servisince ilgili mevzuatları gereğince kesilen para cezalarını içeren Encümen Kararlarının tahsilat işlemlerinin yapılması,

8-Günlük tahsilatların bankalara yatırılması ve ilgili banka alındılarının günlük tahsilat icmallerine bağlanarak saklanmasını sağlayarak muhasebe birimine intikalini sağlamak.

9- Makbuz zimmet defterlerini tutmak, kullanılmış veya kullanılmamış olan tahsilat makbuzlarını muhafaza etmek, gerektiğinde ibraz etmek, ilgili kayıt ve irsaliyeleri düzenlemek,

10- Otobüs biletlerini zimmetle vermek, tahsilatını izlemek ve bilet koçanlarını alarak miktarı bankaya yatırmak.
Gelir Emlak Şefliği görev, yetki ve sorumlulukları 
1- 3194 sayılı, İmar Kanununa aykırı olarak yapılmış olan inşaatlara yasanın 40-41-42. maddelerine göre İmar veŞehircilik Müdürlüğü tarafından tutulan zabıtlara istinaden çıkan Encümen Kararı ile kesinleşmiş olan cezaların tahakkuk ve tahsilatını uygulayıp, süresi geçmiş olan ödemelere haciz varakası düzenleyip Tapu Müdürlüğü'ne haciz şerhinin konulması ve kaldırılması konusundaki işlemleri yapmak, 
2- Tahsili yapılamayan alacakların faizleriyle birlikte 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu gereğince işlemlerini yapmak.
3-Emlak, ÇTV, İlan Reklam Vergilerinden ödeme süresi geçenlere ödeme emri tanzim ederek, tebliğ yapmak,
5- Tahakkuku ilgili servisince yapılmış evrakları mükellefe tebliğ etmek,

Su Tahakkuk Şefliği görev, yetki ve sorumlulukları

1- Su sayaçlarının her ay düzenli olarak okutulması, abone işlemleri (açma,kapatma,geçici kapatma) vb. işlemler ile tahakkuk eden su borçlarının zamanında ödenmesini sağlar ve gerekli önlemleri alır. Su ile ilgili su gelirleri tarifesini hazırlar, meclise sunulup işleme konulmasını sağlar.

2- Su ile ilgili şikayet ve dileklerin çözümünü sağlar. Kaçak su kullanımıyla ilgili önlemler alır. Tahakkukları ve tahsilatları muhasebe birimine bildirir. Abone kayıt işlem dosyalarını arşivler saklar. Su arızalarıyla ilgili müdürlüklerle koordinasyon sağlar.

3- Su tahakkuklarını ilgili ödeme merkezlerine, bankalara bildirir, tahsil olunanları düşer, tahsilatları muhasebe birimine bildirir.

4- Şeflikler Müdürlüğe karşı sorumludurlar, Şeflik içindeki birimlerde şeflerine karşı sorumludurlar.
 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Yürürlük

MADDE 9. Bu Yönetmelik hükümleri; Çiftlikköy Belediye Meclisinin kararından sonra yayımı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 10. Bu Yönetmelik hükümlerini Çiftlikköy Belediye Başkanı yürütür.

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ : 

Nermin Gülten : 1965 Samsun doğumludur. İlk ve orta tahsilini İstanbul Sarıyer’de, lise eğitimimi Karamürsel’de tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olup 1988 yılından bu yana kamuda görev yapmaktadır. Halen Çiftlikköy Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı sertifikalı Muhasebe Yetkilisi görevini yürütmektedir. Kamu kurum kuruluşlarından eğitim sertifikaları ve Kocaeli Üniversitesi pedagojik formasyon belgelerine sahiptir.

GELİR EMLAK ŞEFİ :

Mersiye SARISAÇ : Çiftlikköy Belediyesi’nde 1993 yılına kadar Gelir Emlak Şefi olarak görev yaptıktan sonra görevinden istifa ederek ayrılmış, 2009 yılında tekrar Çiftlikköy Belediyesi’nde göreve başlamıştır. Halen Gelir Emlak Servisinde Gelir Emlak Şefi olarak görev yapmaktadır.

SU İŞLERİ ŞEFİ :

İsmail İLTUŞ : 03.02.1968 Yalova doğumludur. Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi olan 24 yıldır Çiftlikköy Belediyesi’nde çalışmaktadır.

İCRA TAKİP ŞEFİ :

Dilek KARAKELLE : 1985 Zile doğumlu olan Karakelle, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunudur. 2009 yılından beri Çiftlikköy Belediyesi'nde çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir.