ÇİFTLİKKÖY BELEDİYESİ 
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

 

Amaç ve Kapsam

MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Çiftlikköy Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Dayanak

MADDE 2. Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesi ile diğer mer’i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3. Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

Başkan           :Çiftlikköy Belediye Başkanı’nı,

Belediye         :Çiftlikköy Belediye Başkanlığı’nı,

Müdür           :Temizlik İşleri Müdürü’nü,

Müdürlük      :Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü,

Personel         :Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü ifade eder.

 

Temel İlkeler

MADDE 4. Çiftlikköy Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c) Hesap verebilirlik,

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik temel ilkelerini esas alır.


İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Personel, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Kuruluş

MADDE 5. Çiftlikköy Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü, 22/02/2007 Tarih ve 6442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince, Çiftlikköy Belediye Meclisinin 04/06/2007 tarih ve 12/3 numaralı kararıyla kurulmuştur.

 

Personel

MADDE 6. Çiftlikköy Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde bir Müdür ile mer’i norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

MADDE 7. Çiftlikköy Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda;

 

Çiftlikköy Belediyesi’nin sınırları içerisinde sağlıklı bir yaşam,  temiz bir çevre oluşturabilmesi için;

 

Belediye sınırları içerisinde temizlik çalışmalarının aksamadan yürütülmesi işlemlerinin kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılması,

Belediye sınırları içinde bulunan çöplerin toplanmasını, çöp toplama alanlarına nakil edilmesi, cadde ve sokakların süpürülmesi, yıkanması veya yüklenici firmalara yaptırılması, bu amaca ilişkin çalışma planı ve programının belirlenmesi, yüklenici firmanın bu plan dâhilinde çalışmalarını sürdürmesinin kontrol edilmesi ve sonuçlandırılmasının sağlanması,

Temizlik işlerinin yaptırılmasına ilişkin ihale dosyalarının hazırlanması, ihale iş ve işlemlerinin takip edilmesi, sözleşmelerinin hazırlanması, işin yapılan sözleşme ve şartnamelere uygun yapıldığının kontrol ve takip edilmesi,

Yüklenici firma ile Belediye arasındaki iletişimin sağlanması, gerekli bilgi ve belgelerin zamanında temin edilmesi,

Mahallelerde bölgesel olarak yapılmakta olan çöp toplama ve dezenfeksiyon sokak/caddelerin süpürülüp yıkanması çalışmalarının istenen verimlilikte ve belirlenen programdaki gün ve saatlerde yapılması işlemlerinin kontrolü ve sonuçlandırılması,

İlçe sınırları içerisindeki Pazar yerlerinin yıkanması, dezenfeksiyon işlemlerinin kontrolü ve sonuçlandırılması,

Hastaneler, okullar, askeri bölgeler, evler, işyerleri, Pazar yerlerinin çöplerinin toplanması çalışmalarının etkili biçimde yürütülmesi, kontrol ve takibinin yapılarak sonuçlandırılması,

Çöp toplama işleminin merkezi yerler ve caddelerde, yaya ve taşıt trafiğini engellemeyecek şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli programlama işlemlerinin yapılması, kontrol ve takibinin yapılarak sonuçlandırılması,

Kurban Bayramından sonra kurban kesim yerinin temizlenmesinin sağlanması,

Bağlı ekiplerle birlikte mahalleler dolaşılarak gerekli önlemlerin yerinde tespit edilmesi, önlemlere uygun olarak yüklenici firmanın icra edeceği işlemlerin kontrol ve takibinin yapılarak sonuçlandırılması,

İhaleye verilerek yapılan temizlik işlerine ilişkin ihale dosyalarının ve hak edişlerinin takip edilmesi, şartnameye aykırılık tespiti halinde, yüklenici firmaya cezai müeyyide uygulanması işlemlerinin yapılması,

İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan kum plajlarının sezon öncesi genel ve sezon boyunca rutin temizliğinin yapılması,

Yürütülen faaliyetlerle ilgili gerek doğrudan ve gerekse de iletişim merkezine gelen şikâyetlerle ilgili olarak gerekli araştırmaların yapılması, ilgili kişi veya kurumlara gerekli cevapların verilmesi,

Yetkili müdürlükle işbirliği içerisinde çöp konteyneri ile birimde kullanılmakta olan makinelerin bakımının yapılması, ihtiyaç olması durumunda yeni konteyner temin edilmesi işlerinin yapılması

İlçedeki meydan, cadde sokak kaldırım, yaya alanı ve Pazar kulanım alanları dâhil tüm alanların süpürülmesi, yıkanması, dezenfeksiyon yapılması, devamlı olarak temiz tutulmasının sağlanması,

Atıkların zamanında ve kent yaşamına olumsuzluk vermeyecek şekilde toplanması için yöntemler araştırılması ve uygulanması,

Günlük olarak göreve çıkan çöp araçlarının şantiyeye döndüklerinde çöp haznelerinin yıkanmasını ve ilaçlanmasının sağlanması,

Müdürlük personelinin daha başarılı olabilmesi için hizmet konusunda eğitime tabi tutulmaları,

Hayvan tedavi, rehabilitasyon merkezleri açmak, açtırmak, buralarda kısırlaştırma, aşılama, işaretleme-küpeleme uygulamaları ile üremelerini kontrol altına almaya yönelik tedbirler almak, aldırmak,

Geçici bakımevine gelen hayvanları   “Sahipsiz Hayvan Kayıt Defteri”  ne kayıt etmek,

Geçici bakımevlerinde rehabilitasyon ve tedavileri yapılarak kayıt altına alınan hayvanların sahiplendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

Geçici bakımevinden hayvan sahiplenmek isteyen kişi,  kurum ve kuruluşlar için “Sahipsiz Hayvan Edinme Formu” doldurmak, sorumlu veteriner hekim onayı ile sorumlu veteriner hekim tarafından düzenlenen sağlık karnesini vererek sahiplendirme yapmak.

Geçici bakımevi kapasitesi göz önünde bulundurularak, düşkün ve sürekli bakıma muhtaç olduğu tespit edilen sokak hayvanlarının bakımevinde bakımını sağlamak.

Geçici bakımevinde kaldıkları süre içerisinde; tedavi edilemez veya tedavi edildikten sonra iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa sahip olduğuna, alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre sağlığını önlenemez derecede tehdit edeceğine geçici bakımevi veterineri tarafından kanaat getirilen hayvanları en az acı veren ve en hızlı yöntemle hayatının sonlandırılması.

Kuduzdan şüpheli kedi ve köpek gibi sahipsiz hayvanları müşahede için karantina altına almak.

Sokak hayvanlarının iyileştirilebilmesi için gönüllü yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile koordinasyon sağlamak.

Ev ve süs hayvanı bulunduran hayvan sahiplerinin,   ölümü ya da hayvanına bakamayacak şekilde hastalanması durumunda; hayvan sahiplerinin yakınları tarafından gerekçelerinin belediyeye bildirilmesi halinde, belediye görevlilerince getirilen hayvanların geçici bakımevine kabul edilmesi ve sahiplendirilmesi, sahiplendirilmeyenlerin de tekrar doğaya serbest bırakılması ile ilgili hususlarda gerekli tedbirleri almak

Halk sağlığı için risk oluşturan sivrisinek, karasinek, haşere, kemirgen gibi vektör özelliği taşıyan canlıların kent genelinde yayılmasının azaltılması amaçlı ilaçlama hizmetinin yürütülebilmesi için gerekli organizasyonu kurmak, kurdurmak, denetlemek.

Vektör mücadelesi hizmetinin yürütülmesinde, uygulama sahalarının fiziksel olarak geliştirilmesine yönelik öneriler sunmak, buna yönelik girişimlere yardımcı olmak, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini yürütmek.

Gelen şikâyet ve talepler doğrultusunda yapılan ilaçlama uygulamaları sonrasında kişi, kurum ve kuruluşların alması gereken önleyici tedbirler hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak.

Olası salgın durumlarında toplu hayvan hareketlerini izlemek, gerekli kontrolleri yapmak üzere ilgili kurumlarla eşgüdümü sağlamak.

Görevle ilgili her türlü iç ve dış yazışmaların yapılması, Başkan’a, Encümen’e, Meclis’e teklifler sunulması ve verilen kararların uygulanması,

Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlık’ça verilen görevlerin icra edilmesi,

Müdürlüğün yıllık faaliyet planının, Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlanması,

Temizlik İşleri Müdürü, müdürlüğün harcama yetkilisidir. Müdürlüğün faaliyet raporunu ve bütçesini hazırlar.

 

Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 8.

Koordinatör (çavuş): Müdürlüğe bağlı işçilerin görev yerlerine dağıtımını yapar. Belirli sayıdaki işçilerden ve kendisine verilen bölgenin temizliğinden sorumludur. İşçilerin görev dağılımı, mıntıkalarının belirlenmesi, izin günlerinin ve çalışma programlarının ayarlanmasından sorumludur. İşçilerle Müdürlük arasındaki iletişimi sağlar. Araçların sevk ve idaresini yapar. Arızalı olan araçların yerine çalışacak olan aracı temin eder. Müdür tarafından verilen tüm görevleri, yazılı ve sözlü talimatları yerine getirir.

Veteriner Hekim: Sahipsiz hayvanların gerekli muayene ve tedavilerini yapar, kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar. Koruyucu aşılama ve antiparaziter tedavi yapar. Üremenin kontrolü amacıyla sahipsiz hayvanların kısırlaştırma operasyonlarını yapar, rehabilite edilmelerini sağlar, numaralama ve kayıt işlemlerini yaparak alındıkları adrese bırakılmalarını sağlar. Rehabilitasyon merkezi ve geçici köpek bakımevindeki hasta hayvanların günlük bakımlarını yapar, temizlik dezenfeksiyon ve beslenmelerini denetler, gıda ve ilaç stoklarını takip eder, yasal prosedürlerini yerine getirir. Görevlendirildiği birimdeki her türlü aksaklık ve tavsiyeyi rapor eder, müdüre bildirir. İlçe sınırlarında uygulanabilecek karantina tedbirlerinde görev alır, ilgili kurumlarla işbirliği yapar. Birim sorumlusu olarak görevlendirilen Veteriner Hekim, sorumlu olduğu birimin her türlü işleyişi ve düzenini sağlamakla yükümlüdür. Müdür tarafından verilen tüm görevleri, yazılı ve sözlü talimatları yerine getirir.

Tamir Bakım Elemanı: Temizlik işlerinde çalışan tüm araçların faal olmasını sağlar. Araçlarda meydana gelen arızaların giderilmesi için Müdürlüğü haberdar eder ve gerekli olan tamir bakım işlerini yapar. Müdür tarafından verilen tüm görevleri, yazılı ve sözlü talimatları yerine getirir.

Şoförler: Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan araçların sürücülüğünü yapar. Müdür ve amirleri tarafından verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirir. Araçların temizliği ve bakımından sorumludur. Mesai bitiminde aracını yıkamakla yükümlüdür. Müdür tarafından verilen tüm görevleri, yazılı ve sözlü talimatları yerine getirir.

İlaçlama operatörü: Müdürlüğün belirlemiş olduğu ilaçlama programı dahilinde belirlenen alanlarda ilaçlama faaliyetlerini sürdürür. Müdür tarafından verilen tüm görevleri, yazılı ve sözlü talimatları yerine getirir.

Katı Atık Toplama İşçisi: Katı atık toplama işçisi çöp toplarken, boşaltacağı çöp konteynerini araca ve çevreye zarar vermeden boşaltmasını sağlamak. Boşaltılan çöp konteynerlerinin geri yerine konulmasını, kapaklarının kapatılmasını ve boşaltırken dökülen çöplerin süpürülmesini sağlamak. Çöp konteyneri içeresinde araca zarar verecek bir malzeme olması durumunda alınmayacağını ilgiliye bildirmek ve araç boşaltıma gittiğinde araç dönene kadar bölgede mıntıka temizliği yapmakla görevlidir. Müdür ve amir tarafından verilen tüm görevleri yerine getirmekle sorumludur.

Süpürge İşçisi: Günlük belirlenen güzergâhta ince-kaba mıntıka temizliği bitikten sonra süpürülmesi gereken yerlerin, çöp kabı çevresindeki çöplerin süpürge ile süpürülmesini ve çöp kabına doldurulmasını, çöp toplama yerlerinde bulunan konteynerlerin kapaklarının kapatılmasını, görev alanlarında bulunan çöp sepetlerinin sürekli boş olmasını sağlamak. Müdür tarafından verilen tüm görevleri, yazılı ve sözlü talimatları yerine getirir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Yürürlük

MADDE 9. Bu Yönetmelik hükümleri; Çiftlikköy Belediye Meclisinin kararından sonra yayımı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 10. Bu Yönetmelik hükümlerini Çiftlikköy Belediye Başkanı yürütür.

 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ : 

Ersan Tekin