ÇİFTLİKKÖY BELEDİYESİ 
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

 

Amaç ve Kapsam

MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Çiftlikköy Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Dayanak

MADDE 2. Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesi ile diğer mer’i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3. Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

Başkan           :Çiftlikköy Belediye Başkanı’nı,

Belediye         :Çiftlikköy Belediye Başkanlığı’nı,

Müdür           :İtfaiye Müdürü’nü,

Müdürlük      :İtfaiye Müdürlüğü’nü,

Personel         :Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü ifade eder.

 

Temel İlkeler

MADDE 4. Çiftlikköy Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c) Hesap verebilirlik,

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik temel ilkelerini esas alır.


İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Personel, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Kuruluş

MADDE 5. Çiftlikköy Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü, 31/05/2009 Tarih ve 27244 sayılı resmi gazetede Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince, Çiftlikköy Belediye Meclisinin 09/07/2009 tarih ve 13/2 numaralı kararıyla kurulmuştur.

 

Personel

MADDE 6. Çiftlikköy Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü’nde bir Müdür ile mer’i norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

MADDE 7. Çiftlikköy Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda;

 

a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,

 

b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma vb. durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yürütmek

 

c) Su baskınlarına müdahale etmek,

 

d) Doğal afetler ve olağanüstü durumlar sonucu oluşan enkaz ve çöküntüler altında can ve mal kurtarma çalışmalarına katılmak,

 

e) 2002/4390 Karar Sayılı “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerinde itfaiye teşkilatına verilen görevleri yapmak,

 

f) 18 Temmuz 1964 tarih ve 11757 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6/3150 Karar Sayılı “Sivil Savunma ile İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü” gereğince kurulan İtfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, NBC (Nükleer, Biyolojik, Kimyasal) maddeleri ile kirlenmelerde dekontaminasyon (temizleme) işlerine yardımcı olmak,

 

g) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak aydınlatmak,alınacak önlemler konusunda eğitmek, bu konuda örnek tatbikatlar yapmak,

 

h) Kamu ve Özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye kuruluşlarının personelinin eğitim ve yetiştirilmelerine yardım etmek; bunların bina,   araç, gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere Yangın Yeterlilik Belgesi vermek ve gerektiğinde bunları yardıma çağırarak işbirliği yapmak,

 

i) Belediye başkanının vereceği yetki ile belediye sınırları dışında görevleri ile ilgili olaylara müdahale etmek,

 

j) Belediye sınırları içinde bacaları Belediye Meclisince tespit edilecek ücret karşılığında, temizlemek veya temizlettirmek, bacaları yangın yönünden denetlemek.

 

k) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,

 

l) Parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangın önlemleri yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,

 

m) Belediye başkanının teklifi ve belediye meclisinin kararı ile verilen diğer görevleri yapmak.

 

n)Devlet tarafından kullanılan binalarda yangınlara karşı bulundurulacak araç,gereç ve diğer malzemelerden hangilerinin bulundurulacağının belirlenmesine yardımcı olmak.

 

o)İtfaiye hizmetleri, bayram ve genel tatil günleri de dahil, günün 24 saati  aksatılmadan sürdürülür. Bu hizmetin görülmesinde itfaiye personeli postalar halinde 24 saat iş 48 saat istirahat şeklinde düzenlenmiştir. Personelin fazla çalışması mevzuatına göre ücretle karşılanır.

 

Personelin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

a)  İtfaiye hizmetleri ile bu hizmetlerin sağlanması için destek veren faaliyetleri bir bütün olarak itfaiye stratejileri doğrultusunda ve itfaiye politikaları uyarınca planlamak, organize etmek, yönlendirmek, koordine etmek ve denetleyerek hizmetin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Örnek-3 Yangın Raporu’nun düzenlenmesini sağlamak/sağlatmak,

  b) Personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak, hizmet verimliliklerini ve mesleki bilgilerini geliştirmek,

  c) Personelin yıllık izinlerini hizmeti aksatmayacak şekilde düzenlemek,

  d) Görevde yükselme sınav kurulu üyeliği görevini yapmak,

  e) Motorlu araçlarla tüm malzeme ve teçhizatın ikmal, bakım ve onarımını yaptırmak; hizmete hazır durumda tutulmalarını, teknolojik gelişmelere göre takviye edilmesi ve yenilenmesini sürekli izlemek ve sağlamak,

  f) İtfaiye hizmetleri ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek,

  g)       Semtlere göre, yangına ve su kaynaklarına ulaşım yolarını şehir haritası üzerinde belirlemek,

 h)       Günlük, aylık ve yıllık istatistikleri tutmak, değerlendirmek, Aralık ayı sonu itibariyle “Kısmen veya Tamamen Yanan Yapılar ile Diğer Yangınlara Ait İstatistik Çizelgesi” ni (Örnek-1) doldurtarak il/ilçe sivil savunma teşkilatına ve ilgili diğer yerlere göndermek,

i)         İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidrantlarının konuşlanacağı yerleri belirleyerek ilgili kuruluşa bildirmek ve çalışır durumda olmalarını sağlamak

 j)        Belediyece uygun görülecek yerlerde itfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depoları yapılmasını sağlamak/sağlatmak,

k) Kamu ve özel kurumlara ait muvazzaf itfaiye teşkillerini denetlemek ve işbirliği sağlamak,olay vukuunda bu teşkilleri yardıma çağırmak, olay yerinde sevk , idare ve çalışmaya katılımlarını koordine etmek,

l)    Yürürlükteki mevzuata uygun olarak yangın güvenlik önlemlerini aldırmak, halkı, kurum ve kuruluşları yangından korunma ve yangınla mücadele konularında bilgilendirmek ve denetlemek,

m)  Belediyece ihtiyaç duyulması halinde   yeni itfaiye birimleri kurulması ve gelecekteki ihtiyaçlar için uygun arsa sağlanması çalışmalarını yürütmek,

n)    2002/4390 Karar Sayılı “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” in ilgili maddeleri gereğince teşkilatlarına verilen görevleri yapmak ve yaptırmak,

o)      Belediye Başkanının İtfaiye ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri yerine getirmektir.

 

İtfaiye Amirinin Görevleri

a) Grup ve personelinin eğitim ve yönetimini sağlamak,

b) Sorumluluk bölgesi içine giren semtlerin yangına ulaşım planını yapmak,

c) Araç ve gereçleri göreve hazır durumda tutmak,

d) Personel arasında iş bölümü yapmak,

e) Müdürlüğe bağlı olarak vatandaşlardan ve kurumlardan gelen taleplerin karşılanmasını, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlamak

 

İtfaiye çavuşunun Görevleri

Birim amiri olmayan İtfaiye çavuşları; araç ve gerecin bakımını, temizliğini, kullanmaya hazır durumda bulundurulmasını sağlar. Personelin eğitim, disiplin ve yönetiminden, devam ve takibinden, yangın yerindeki düzen ve çalışmalardan, malzemelerin toplanmasından birinci derecede sorumludur. Üst amirin bulunmadığı durumlarda “ Olay Yeri Amiri” yetkisini kullanır ve sorumluluğunu taşır. Kendisine bağlı erlerin eğitim ve yönetimini sağlar. Görevlerinde iş bölümü yapar. Üst amirlerin bulunmadığı olayları sevk ve idare eder.İtfaiye amirine bağlı olarak görev yapar.

 

İtfaiye Erinin Görevleri

Amirlerinin emrinde yangın söndürme, araç kullanma, arama kurtarma çalışmalarını yapan; itfaiye hizmet binası ile araç- gereç ve teçhizatın temizlik bakım ve onarımını yapıp kullanan, aldıkları genel ve özel eğitime uygun itfaiye hizmetlerinde çalıştırılan rütbesiz personeldir.

İtfaiye Personelinde aranan Özel Şartlar

İtfaiye erliğine atanmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartların yanı sıra;

       a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

       b) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

       c) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,

       ç) 30 yaşını doldurmamış olmak,

       şartları aranır.

 

Eğitim

Temel ve Teknik Eğitim

Belediye itfaiye teşkilatlarının yönetici personelinin; genel yangın bilgileri, sivil savunma konuları ve ilk yardım konularını içeren temel eğitimleri yapılacak yıllık programlar çerçevesinde İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yapılır. Bu personelin her türlü eğitim giderleri kurumlarınca kendi bütçelerinden karşılanır. Belediye itfaiye teşkilatlarının yönetici personelinin teknik eğitimleri ile diğer personelin temel ve teknik eğitimleri teşkilatlarınca yapılır/yaptırılır.

 

İtfaiye Teşkilatlarında Yapılacak Eğitimler

Yerleşim yerinin konumu, özellikleri ve imkanları dikkate alınarak belediyelerin itfaiye eğitim birimi kurmaları Belediye Meclislerince değerlendirilerek karara bağlanır.

İtfaiye personelinin; yangın önleyici tedbirler, itfaiye teşkilatının araç gereç ve malzemeleri, söndürücü cihazlar, söndürme ve kurtarma usulleri, ilk yardım, yangın yerinde araştırma ve inceleme,yangının keşfi, sabotaj ve kundakçılık ile sevk ve idare hususlarında eğitim alabilmeleri için itfaiye birim amirliğince yıllık, aylık, haftalık, günlük nazari ve uygulamalı eğitim programları hazırlanır ve uygulanır.

 

Günlük eğitimler bir ders saati nazari, bir ders saati tatbiki olmak üzere düzenlenir. Bir ders saati 45 dakikadır. Yıllık Eğitim Programı (Örnek -4 ) ektedir.

Yıllık Eğitim Programında yer alan konularla, teknolojik gelişmeler ve mahallin özellikleri de dikkate alınarak aylık, haftalık, günlük ders saatlerinde verilecek konular ayrı ayrı hazırlanır, eğitim programı dosyasında muhafaza edilerek uygulanır.

Halkı yangınlara karşı alınacak önlemler konusunda bilinçlendirmek ve yangın ve diğer olaylar hakkında bilgilendirmek için yerel basın, yayın ve iletişim araçlarından yararlanılır. İtfaiye haftasında konferans, sergi ve gösteriler düzenlenerek etkinlikler arttırılır.

 

Spor,Tesisler, Denetim

Spor

İtfaiye hizmetlerinin gerektirdiği çeviklik, çabukluk ve dayanıklılık spor ile sağlanır. Bunun için personele; kültür fizik çalışmaları, atlama, aletli sporlar, mukavemet, denge hareketleri, voleybol, basketbol ve itfaiye sporları gibi çalışmalar yaptırılarak iş verimlilikleri arttırılır.

Eğitim programları yapılırken her haftanın en az 3 gününe ait tatbiki ders saatlerine günün sportif çalışmasının gerektirdiği kadar süre ilave edilir. İtfaiye personelinin belirtilen sportif çalışmaları ve mesleki sporları yapabilmesi için gerekli alan düzenlemesi ile araç gereç ve özel spor kıyafetleri belediye tarafından sağlanır. Ayrıca bu konuda Belediyenin sosyal ve spor tesislerinden yararlanılır. İtfaiye teşkilatına yurt içi ve yurt dışında düzenlenen spor etkinliklerine ve itfaiye spor müsabakalarına katılma imkanı sağlanır.

Bu hak ve imkanlardan Gönüllü İtfaiyecilerin de yararlandırılması ve müsabakalara katılımları sağlanır

Tesisler

İtfaiye personelinin hizmet binası, depo, bakım ve onarım üniteleri ve garajının yerleşim durumunu gösterir projelerle itfaiye personelinin çeviklik, çabukluk ve dayanıklılık kazanmak için yapacağı sportif çalışmalar için gerekli tesislere ilişkin projeler belediyelerce mevcut standartlara uygun olarak hazırlanır ve uygulanır.

 

Denetim

Belediye İtfaiye teşkilatının gereği gibi işleyip işlemediği ve personelinin çalışmaları, İtfaiye Hizmetleri Denetleme Formu’na ( Örnek-5) göre denetlenir.

 

Bu denetleme:

a) İçişleri Bakanı adına; Bakan onayı ile Sivil Savunma Genel Müdürü ve Müfettişler

b) Vali , Belediye Başkanı ya da adına görevlendireceği başkan yardımcıları,

c) Valilerin görevlendireceği vali yardımcıları ile görevlendireceği İl savunma müdürleri,

Tarafından yapılır.

Yukarıdaki bentlere göre yapılan denetleme raporları üzerindeki işlemler, teklif ve önerilerle birlikte bir ay içinde İçişleri Bakanlığına gönderilir.

Mülkiye Müfettişlerince yapılacak denetimler kendi mevzuatına tabidir.

 

Kıyafet

Personel Kıyafeti

İtfaiye personeli resmi kıyafet giymekle yükümlüdür. Personelin resmi kıyafet giderleri (üniforma ve günlük kıyafet) ihtiyaca ve günün şartlarına göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesi esas alınarak, kişisel koruyucu teçhizat da dikkate alınmak suretiyle belediyece karşılanır.

 

Kişisel Koruyucu Teçhizat

İtfaiye personeline 35 inci maddede belirtilen özel kıyafetlerinin yanında günün teknolojisine ve mevcut TSE veya EN standartlarına uygun olarak yangın, sel, çığ, NBC vs. tehlikelere karşı özel teçhizat ve kıyafetler verilir.

 

Sağlık Taraması

İtfaiye teşkilatında çalışan yangın personeli üç yılda bir kez sağlık taramasından geçirilir. Her türlü masraf belediyece karşılanır.

 

Teçhizat ve Malzemeler

Belediye itfaiye teşkilatında kullanılacak teçhizat ve malzemelerin cins, miktar ve nitelikleri itfaiye teşkilatınca bu konuda gelişmiş ülkeler takip edilerek ihtiyaçlara en uygun olanları belirlenip tespit edilir.

Teçhizat ve malzemelerin temininde TSE ve EN Standartlarına uyulur. Bunların olmadığı durumlarda NFPA normları dikkate alınır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Yürürlük

MADDE 9. Bu Yönetmelik hükümleri; Çiftlikköy Belediye Meclisinin kararından sonra yayımı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 10. Bu Yönetmelik hükümlerini Çiftlikköy Belediye Başkanı yürütür.

 

İTFAİYE MÜDÜRÜ : 

Murat ERDOĞAN : 1972 yılında Yalova’da doğmuştur.  İlk, orta ve lise eğitimini Yalova’da tamamlamıştır. 1997 yılından beri Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde İftaiye Müdür Vekili olarak görev yapmaktadır.