2018 MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI
14 Haziran 2018 Perşembe 12:30:21

2018 MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI

 

                                                                                                   KARAR TARİHİ: 07.05.2018

 

BELEDİYE BAŞKANI: Ali Murat SİLPAGAR

TOPLANTIDA MEVCUT MECLİS ÜYELERİ: Afşin KARYAĞDI, Ali Osman CİVELEK, Harun ÇETİNTÜRK, Hamit AKBULAK, Recep MEYDAN, Rıdvan MUTLU, Sedat BAHADIR, Turgut İŞTEBEN, Macide ARAS, Murat ELGİN, Rıfat AYDIN, Süleyman Selami DOĞANCI ve Zeki COŞKUN

TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR: Cenap ÖZPOLAT - Adil YELE

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisi 07.05.2018 Pazartesi günü saat: 14.00’de Belediye Başkanı Ali Murat SİLPAGAR’ın başkanlığında belediye meclis salonunda toplandı. 2018 Mayıs Ayı Olağan Toplantısına başlanıldı.

 

  KARAR NO: 57

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin ikinci maddesi olan bir önceki meclis kararlarının görüşülmesi.

VERİLEN KARAR : 02.04.2018 ve 05.04.2018 tarihli Olağan Belediye Meclis Toplantılarına ilişkin düzenlenen meclis kararlarına, meclis üyelerinin herhangi bir itirazı bulunmadığından söz konusu meclis kararlarının düzenlendiği şekliyle kabulüne, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 58

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin üçüncü maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 02.05.2018 tarih ve 63 sayılı teklifi gereği; Melahat YALÇIN’ın Meclis Üyeliğinden istifası sebebiyle, kalan süreyi tamamlamak üzere yedek katip üye seçiminin yapılması.

VERİLEN KARAR : Belediye Meclis Üyesi Melahat YALÇIN meclis üyeliğinden istifa etmiş olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 19. Maddesine istinaden ” Meclis, mahalli idareler seçiminden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından ve gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekillerini, ikisi yedek olmak üzere en az dört kâtip üyeyi iki yıl görev yapmak üzere seçer. İki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapar” Başkanlık Divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir.” denilmektedir. Bu sebeple kalan süreyi tamamlamak üzere Belediye Meclisince kendi üyeleri arasından 1 adet yedek Katip Üye seçilmesi gerekmekte olup, yapılan gizli oylama ve açık tasnif neticesinde meclis üyelerinden 9 (dokuz) oy alan Hamit AKBULAK’ın Yedek Katip Üye seçilmesine meclisçe karar verildi.

  KARAR NO: 59

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin dördüncü maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 02.05.2018 tarih ve 64 sayılı teklifi gereği; Melahat YALÇIN’ın Meclis Üyeliğinden istifası sebebiyle, kalan süreyi tamamlamak üzere Yalova Çiçekçilik Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetine Yedek Üye seçiminin yapılması.

VERİLEN KARAR: Belediye Meclis Üyesi Melahat YALÇIN’ın meclis üyeliğinden istifası sebebiyle, Yalova Çiçekçilik Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetine yedek üye seçilmesi gerekmekte olup; yapılan açık oylama sonucu kalan süreyi tamamlamak üzere Meclis Üyesi Hamit AKBULAK’ın yedek üye olarak seçilmesine mevcudun oyçokluğu ile meclisçe karar verildi.

 

KARAR NO: 60

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin beşinci maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 02.05.2018 tarih ve 65 sayılı teklifi gereği; Melahat YALÇIN’ın Meclis Üyeliğinden istifası sebebiyle, kalan süreyi tamamlamak üzere Yalova Katı Atık Tesisleri yapma ve İşletme Birliğine (YAKAB )Asil Üye seçiminin yapılması.

VERİLEN KARAR: Belediye Meclis Üyesi Melahat YALÇIN’ın meclis üyeliğinden istifası sebebiyle, Yalova Katı Atık Tesisleri yapma ve İşletme Birliğine (YAKAB )Asil Üye seçilmesi gerekmekte olup; yapılan açık oylama sonucu kalan süreyi tamamlamak üzere Meclis Üyesi Harun ÇETİNTÜRK’ün asil üye olarak seçilmesine mevcudun oyçokluğu ile meclisçe karar verildi.

 

KARAR NO: 61

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin altıncı maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 02.05.2018 tarih ve 66 sayılı teklifi gereği; Melahat YALÇIN’ın Meclis Üyeliğinden istifası sebebiyle, kalan süreyi tamamlamak üzere Tarihi Kentler Birliğine Asil Üye seçiminin yapılması.

VERİLEN KARAR : Belediye Meclis Üyesi Melahat YALÇIN’ın meclis üyeliğinden istifası sebebiyle, Tarihi Kentler Birliğine Asil Üye seçilmesi gerekmekte olup; yapılan açık oylama sonucu kalan süreyi tamamlamak üzere Meclis Üyesi Rıdvan MUTLU’nun asil üye olarak seçilmesine mevcudun oyçokluğu ile meclisçe karar verildi.

 

 

KARAR NO: 62

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin yedinci maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 02.05.2018 tarih ve 67 sayılı teklifi gereği; Melahat YALÇIN’ın Meclis Üyeliğinden istifası sebebiyle, kalan süreyi tamamlamak üzere Marmara Belediyeler Birliğine Yedek Üye seçiminin yapılması.

VERİLEN KARAR : Belediye Meclis Üyesi Melahat YALÇIN’ın meclis üyeliğinden istifası sebebiyle, Marmara Belediyeler Birliğine Yedek Üye seçilmesi gerekmekte olup; yapılan açık oylama sonucu kalan süreyi tamamlamak üzere Meclis Üyesi Rıdvan MUTLU’nun yedek üye olarak seçilmesine mevcudun oyçokluğu ile meclisçe karar verildi.

 

KARAR NO: 63

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin sekizinci maddesi olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.04.2018 tarih ve 1750 sayılı teklifi gereği; Plan Değişikliğinin görüşülmesi.

VERİLEN KARAR : 25.04.2018 tarih ve 4664 kayıt nolu dilekçe müracaatına istinaden; Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Çiftlik Mahallesi, 3053 ada, 3 ve 4 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifinin, Meclis İmar Komisyonuna havalesine, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 64

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin dokuzuncu maddesi olan Meclis İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.aporunun birinci maddesinde yer alan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.02.2018 tarih ve 913 sayılı yazısının görüşülmesi.

VERİLEN KARAR : Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Gacık Köyü’nün mevcut yerleşmelerini ve gelişme alanlarını kapsayacak şekilde çalışması yapılmış Köy Yerleşik Alan Sınırının 3194 Sayılı İmar Kanunu Plansız Alanlar Yönetmeliğinin 4. Maddesi doğrultusunda ve mevzuat hükümleri kapsamında belirlenmesi talebine göre; bir önceki İmar Komisyon Kararına istinaden Gacık Köyü Muhtarı ile görüşmeler yapılmış olup, sınır tespitinin yerinde yapılacak incelemeler ve arazi çalışmaları sonrasında değerlendirilmesi uygun görüldüğünden konunun bir sonraki İmar Komisyonunda görüşülmek üzere ertelenmesine, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 65

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin onuncu maddesi olan Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 10.04.2018 tarih ve 266 sayılı teklifi gereği; 2017 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Eklerinin görüşülmesi.

VERİLEN KARAR : 2017 Mali Yılı Kesin Hesabı ile Yönetim Dönemi Hesabı ve eklerinin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 66

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin onbirinci maddesi olan, Gelir Emlak Şefliği’nin 06.04.2018 tarih ve 699 sayılı teklifi gereği; ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın kasis ve durak yerleri ile ilgili vermiş oldukları dilekçelerin görüşülmesi.

VERİLEN KARAR : 21.02.2018 tarih 2112 ve 21.03.2018 tarih 3214 kayıt nolu dilekçe müracaatlarına istinaden; kasis ve yolcu indirmek ve bindirmek için durak verilmesi ile durak yerlerinin belirlenmesi taleplerinin incelenmek üzere, Meclis Trafik Komisyonuna havalesine, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 67

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin onikinci maddesi olan Gelir Emlak Şefliği’nin 30.04.2018 tarih ve 756 sayılı teklifi gereği; Süyünç Kapalı Pazar Yerinde haftanın bir gününün (Pazartesi) Zirvekent A.Ş’ye tahsis talebinin görüşülmesi.

VERİLEN KARAR : Zirvekent Turizm İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin 27.04.2018 tarih ve 4782 kayıt nolu dilekçesine istinaden; Belediyemize ait Sahil Mahallesi Süyünç Kapalı Pazar Yerinin haftanın 1 günü (Pazartesi) Zirvekent Turizm İnş. San. ve Tic. A.Ş.’ye  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin “e” bendi uyarınca  1 yıllığına tahsis edilmesine ve tahsis bedelinin belirlenmesi için Encümene yetki verilmesine, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

 

Ali Murat SİLPAGAR                         Ali Osman CİVELEK           Sedat BAHADIR

Meclis Başkanı                                      Katip Üye                              Katip Üye

Belediye Başkanı                                  Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haberi Sosyal Medyada Paylaş :