2019  OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI
31 Ocak 2019 Perşembe 14:40:43

2019  OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI

 

                                                                                                   KARAR TARİHİ: 07.01.2019

 

BELEDİYE BAŞKANI: Ali Murat SİLPAGAR

TOPLANTIDA MEVCUT MECLİS ÜYELERİ: Ali Osman CİVELEK,  Cenap ÖZPOLAT, Harun ÇETİNTÜRK, Recep MEYDAN, Rıdvan MUTLU, Sedat BAHADIR, Turgut İŞTEBEN, Macide ARAS, Murat ELGİN, Rıfat AYDIN, Süleyman Selami DOĞANCI ve Zeki COŞKUN

TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR: Afşin KARYAĞDI-Hamit AKBULAK- Adil YELE

 

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisi 07.01.2019 Pazartesi günü saat: 14.00’de Belediye Başkanı Ali Murat SİLPAGAR’ın başkanlığında belediye meclis salonunda toplandı. 2019 Ocak Ayı Olağan Toplantısına başlanıldı.

 

 

KARAR NO: 1

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin ikinci maddesi olan bir önceki meclis kararlarının görüşülmesi.

VERİLEN KARAR : 03.12.2018 tarihli Olağan Belediye Meclis Toplantısına ilişkin düzenlenen meclis kararlarına, meclis üyelerinin herhangi bir itirazı bulunmadığından söz konusu meclis kararlarının düzenlendiği şekliyle kabulüne, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 2

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin üçüncü maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 27.12.2018 tarih ve 225 sayılı teklifi gereği; 2019 Yılı Meclis Tatil Ayı ile Toplantı Gün ve Saatinin Belirlenmesi teklifinin görüşülmesi.

VERİLEN KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclis Toplantısı Başlıklı 20. maddesi ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereği 2019 yılı içerisinde Meclis tatil ayının Temmuz ayı olmasına, yapılacak meclis toplantılarının ise her ayın ilk Pazartesi günü saat : 14.00’de yapılmasına, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR NO: 3

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin dördüncü maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 27.12.2018 tarih ve 226 sayılı teklifi gereği; 2018 yılı gelir ve gider işlemlerinin denetimi için meclis üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere Denetim Komisyonu oluşturulması teklifinin görüşülmesi.

 VERİLEN KARAR: 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesinde; “İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde belediye meclisi, her yıl ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl (2018 yılı) gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur” maddesine istinaden gizli oyla oluşturulacak Denetim Komisyonunun 5 kişiden oluşturulmasına, yapılan gizli oylama ve açık tasnif neticesinde meclis üyelerinden 8 (sekiz) oy alan Rıdvan MUTLU,  8 (sekiz) oy alan Sedat BAHADIR, 8 (sekiz) oy alan  Cenap ÖZPOLAT, 5 (beş) oy alan Süleyman Selami DOĞANCI ve 5 (oy) oy alan Zeki COŞKUN’un 2019 yılı Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmelerine meclisçe karar verildi.

 

KARAR NO: 4

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin beşinci maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 27.12.2018 tarih ve 227 sayılı teklifi gereği; 2019 yılı için Meclis Başkan ve Üyelerine Ödenecek Huzur Haklarının Belirlenmesi teklifinin görüşülmesi.

VERİLEN KARAR: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi gereği 2019 yılı için, meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39. Madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri tutarında huzur hakkı ödenmesine, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 5

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin altıncı maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 27.12.2018 tarih ve 228 sayılı teklifi gereği; 2019 yılı için Belediye Başkanı, Meclis Üyeleri, Belediyemiz personelinin Yurt içi ve yurt dışı seminerlere, davetlere ve gezilere katılması ve yurt dışına çıkış izni teklifinin görüşülmesi.

VERİLEN KARAR: 2019 yılı için Belediye Başkanı Ali Murat SİLPAGAR, Belediye Meclis Üyelerinin, Belediye Başkanı tarafından görevlendirilecek memurların, işçilerin, kişi,  heyet, topluluk ve grupların belediyemiz yararına olan yurt içi ve yurt dışı seminerler, davetler, kardeş şehir ziyaretleri ve gezilere katılabilmesi için yetki verilmesine ve Belediye Başkanının uygun görecek olduğu meclis üyesi ve belediye personelinin yurt dışına çıkışına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği zaman bütün harcırahları (yol-ulaşım-transit geçişleri) Belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla kabulüne, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR NO: 6

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin yedinci maddesi olan Zabıta Müdürlüğü’nün 17.12.2018 tarih ve 79 sayılı teklifi gereği; Sokak İsim Değişikliği hakkındaki Meclis Trafik Komisyon Raporunun görüşülmesi.

VERİLEN KARAR: 2018 Aralık Ayı Meclis Trafik Komisyon Raporunda yer alan konunun görüşülmesi neticesinde; Komisyon Raporu doğrultusunda,  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Daire Başkanlığının uygun görüşüne istinaden, İlçemiz 500 Evler Mahallesi Samanyolu Caddesinin isminin “Şehit Eren BÜLBÜL Caddesi” olarak değiştirilmesine, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 7

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin sekizinci maddesi olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.12.2018 tarih ve 4996 sayılı teklifi gereği; Kamu Yararı Kararı hakkındaki konunun görüşülmesi.

VERİLEN KARAR: İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü’nün 12.12.2018 tarih ve 92313844-230.04.02-E.3672743 sayılı yazısında; Yalova ili, Çiftlikköy İlçesi, Kılıç, 1178, 1179, 1180 ve 1181 numaralı parsellerin, imar planları yapılmak suretiyle 325,2 da alanın özel ürün arazisi, 1454.8 da marjinal  tarım arazisinin Kamu Yararı Kararı alınması koşulu ile 5403 sayılı Toprak Koruma ve arazi kullanımı Kanununun 13. Maddesi kapsamında tarım dışı amaçla katlanılmasının uygun bulunduğu belirtilmiştir. İl Toprak Koruma Kurulu’nun 29.11.2018 tarih ve 2018/11 sayılı kararıyla Kamu Yararı Şartı ile tarım dışı kullanımına izin verilen söz konusu parseller hakkında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Kamu Yararı Alınması ile ilgili konunun parsellere ilişkin olarak hazırlanmış Teknik Rapor doğrultusunda incelenmek üzere, Meclis İmar Komisyonuna Havalesine, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 8

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin dokuzuncu maddesi olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.12.2018 tarih ve 4997 sayılı teklifi gereği; plan değişikliği teklifinin görüşülmesi.

VERİLEN KARAR: 26.12.2018 tarih ve 15479 kayıt nolu dilekçe müracaatına istinaden; Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Sahil Mahallesi, 1984 ada, 9 parsele(eski 4944 parsel) ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan değişikliği tekliflerinin incelenmek üzere, Meclis İmar Komisyonuna Havalesine, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 9

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin onuncu maddesi olan,  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 24.12.2018 tarih ve 801 sayılı teklifi gereği; 2018 yılında Belediyemizde çalışan sözleşmeli personelin, 2019 yılı için de sözleşmelerinin yenilenmesi ve kendilerine ödenecek ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi.

VERİLEN KARAR: Belediyemizde 5393 Sayılı Belediye kanunun 49. Maddesi gereğince 2018 yılında sözleşmeli personel statüsünde kadro karşılığı çalışan; 1 adet 1. Derece Mühendis, 1 adet 3.derece Mühendis, 1 adet 4. Derece mühendis, 5 adet 1. Derece tekniker, 1 adet 2. Derece tekniker, 1 adet 3. Derece tekniker, 1 adet 7. Derece tekniker, 1 adet 3. Derece teknisyen, 1 adet 3.derece eğitmen, 1 adet 1. Derece mimar ve 1 adet 1. Derece Ekonomist; toplam 15 adet personelin sözleşmelerinin yenilenerek 2019 yılında da çalıştırılmaları ve yine aynı madde gereği tam zamanlı sözleşmeli personele ödenecek net ücretlerin ve ek ödemelerin tavandan belirlenmesi ve yasa gereği devlet memurları aylıklarında genel artış yapılması durumunda sözleşme ücretlerinin aynı oranda arttırılmasına, mevcudun oybirliği ile karar verildi.  

 

KARAR NO: 10

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin onbirinci maddesi olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 27.12.2018 tarih ve 802 sayılı teklifi gereği; Belediyemizde çalışan Zabıta ve İtfaiye personeline 2019 yılında ödenecek olan Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretlerinin görüşülmesi.

VERİLEN KARAR: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51. ve 52. maddesine istinaden, Belediyemizde çalışan Zabıta ve İtfaiye personeline 2019 yılında Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin, ilgili Bakanlıkça belirlenecek olan tavan ücretten verilmesine, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

 

Ali Murat SİLPAGAR                         Ali Osman CİVELEK           Sedat BAHADIR

Meclis Başkanı                                      Katip Üye                              Katip Üye

Belediye Başkanı                                  Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haberi Sosyal Medyada Paylaş :