KVKK AYDINLATMA METNİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ÇİFTLİKKÖY BELEDİYESİ KVKK AYDINLATMA METNİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Kişisel Verileni Korunması ve İşlenmesi Politikası Hakkında Bilgilendirme;

Çiftlikköy Belediyesi olarak kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

6698 sayılı hükümleri gereği, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, “Kişisel Veri” olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla Çiftlikköy Belediyesi tarafından işlenecektir. “Kişisel Verilerinizin İşlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Bu sorumluluğumuzun tam bilinciyle ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”ni Belediyemiz, resmi mevzuatta yapılacak değişiklikler bünyesinde her daim güncelleme hakkını saklı tutar.

Vatandaşlarımıza ait kişisel veriler, KVKK’ nın 4. 5. ve 6. maddeleri uyarınca; hizmet faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, vatandaş ilişkilerinin yönetilmesi ve yürütülebilmesi, vatandaş taleplerinin karşılanabilmesi gibi kapsamlarda aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ

Vatandaşların açık rıza ile kurumumuza verdiği kişisel veriler.
yalovaciftlikkoy.bel.tr üzerinden alınan kişisel veriler.
yalovaciftlikkoy.bel.tr üzerinden alınan kişisel veriler.
Kurumuza ait kurumsal elektronik posta (@yalovaciftlikkoy.bel.tr) adresine vatandaştan gelen e postalar.

KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIM AMAÇLARI

Belediyemiz hizmetleri hakkında öneri şikayet ve istekleri değerlendirebilmek.
Kamu güvenliği ile ilgili konularda kanun ve mevzuatların izin verdiği şekilde, kamu yararı için kullanmak.
E belediye hizmetleri kullanımı için, vatandaş bilgilerini sorgulamak ve doğrulamak.
Kurumumuz çağrı merkezinde vatandaş istek, talep ve şikâyetlerini değerlendirmek, yerine getirmek.
Belediyemize ait dijital mecralarda ve fiziksel ortamda (Kurum içi dijital mecra) tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek.
Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILIYOR MU?

3.1. Kişisel verileriniz üçüncü şahıs, kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmamaktadır.

3.2. Kurumumuz yasal yükümlülükleri gereği mahkeme ve diğer kamu kurumları ile talep edildiğinde kişisel verileriniz paylaşılabilir.

3.3. Vatandaştan açık rıza alınması halinde; kişisel verileriniz Çiftlikköy Belediyesi iştirakleri ve yürüttü projelerde kullanılabilir.

3.4. Kamu hizmetlerinden kaynaklanan elektronik iletilerin gönderilmesi hususunda verileriniz kullanılabilir. (su kesintisi, fatura tebliği, yol yapım çalışması bildirimi, v.b. gibi)

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL KORUNUYOR?

Kvkk kurulunun kurumumuza bildirdiği teknik tavsiyeler kurumumuzda uygulanmaktadır.
Dijital veri erişimleri; şifreli ve yetki seviyesi güvenlik katmanlarında yapılmaktadır.
Kurumumuz da Verbis Sorumlusu ve sicil sorumlusu bulunmaktadır.
Verileriniz, (yerel) yazılı veri işleme ve veri imha politikalarına göre işlenmektedir.
Veri girişleri veri envanterine göre yapılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI KANUNU GEREĞİ HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme.
Kişisel veriniz işlenmişse, işlenen veriler hakkında bilgi talep etmek.
Kişisel verilerinizin amacına uygun ve kanuna göre işlenip işlenmediğini sorgulamak, öğrenmek.
Yurt içi ve Yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. Şahısları öğrenmek.
Kişisel verilerinizin eksik ve ya hatalı olduğunu tespit etmeniz durumunda, düzeltmesini talep etmek.
Kişisel verinizin KVKK ya uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel veri ihtiyacının ortadan kalkması durumunda, kişisel verinizin silinmesini ve imhasını talep etmek.
Kişisel verinizin kanuna aykırı şekilde işlenmesi durumunu fark etmeniz halinde, zararın giderilmesini talep etmek.

Bu amaçlarla yapılacak başvuruların ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kişisel verilere ilişkin haklar, yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir.

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Belediyemize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Belediyemize KVKK’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’ nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.yalovaciftlikkoy.bel.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Yalova-İzmit Karayolu Üzeri No:110 Çiftlikköy/Yalova adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ciftlikkoybelediyesi@hs01.kep.tr KEP adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Önemle hatırlatmak isteriz ki, kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorularınız, görüş ve önerilerinizi 444 89 12 numaralı çağrı merkezi ve kvkk@yalovaciftlikkoy.bel.tr adresi üzerinden Belediyemize ulaştırabilir. Çiftlikköy Belediyesi Aydınlatma metni üzerinde; değişen kanun maddeleri ve diğer sebeplerden dolayı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Başvuru Formu