EMLAK VERGİSİNİN KAPSAMI NEDİR? NASIL BAŞVURULUR? VE KİMLERİ BAĞLAR?
Emlak vergisi arazi, arsa ve bina için ödenmektedir. Bu tür taşınmazı olan bir yurttaş, emlak vergisi vermekle yükümlüdür. Emlak vergisi ödeyecek kişilerin, ilgili belediyelerin Emlak Vergisi birimine başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında kişiler yanlarında taşınmaz ile ilgili olan tapuyu ya da tapu örneğini bulundurmalıdır.

Tapusu ile ilgili birime giden şahıslar, her bir emlak türü için arazi, arsa veya bina gibi ayrı ayrı form ve beyanname doldurmak zorundadırlar. Bu beyannameler; Emlak vergisi Beyannamesi Ek Formu, Arazi, Arsa, Bina Beyannameleridir.


BİLİNMESİ GEREKENLER
• Konutlar için yıllık emlak vergisi tutarı konut rayiç bedelinin binde iki'si dir.
• İşyerleri için yıllık emlak vergisi tutarı işyeri rayiç bedelinin binde dört'ü dür.
• Arsalar için yıllık emlak vergisi tutarı arsa rayiç bedelinin binde altı'sı dır.
• Araziler için yıllık emlak vergisi tutarı arazi rayiç bedelinin binde iki'si dir.
• Mesken olarak kullanılan dairelerin vergi değerini 1/4'ü inşaatın bitim tarihini takip eden yıl başından itibaren beş yıl süre ile geçici muafiyetten faydalanır.
• Arazilerin vergi değerinin 250 TL'si vergiden müstesnadır.
• Türkiye sınırları içinde 200 m2.yi geçmeyen tek meskeni olanlarda, gelirleri sadece kanunla kurulan Sosyal Güvenlik Kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, şehitlerin, dul ve yetimlerinin hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin vergi oranı sıfırdır. (Vergiden istisnadır.) Hiçbir geliri olmadığını belgelemek için ikametgahının bulunduğu yer Vergi Dairesinden gelir vergisi mükellefi olmadıklarına ve T.C Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumundan aktif sigortalı olmadıklarına dair belge alarak Belediye vereceklerdir.
• Binaların emlak vergisine esas asgari m2 değeri her yıl Maliye Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca müşterek olarak tespit edilir. 
• Arsa ve arazilerin asgari beyan değeri ise genel beyan döneminde Vergi Usul Kanununa göre oluşturulan takdir komisyonlarınca tespit edilir. 
• Emlak vergisi beyannamesi mevcut bina arsa ve arazilerde 4 yılda bir genel beyan döneminde mükellefler tarafından yenilenmez, bu işlemi Belediye kendiliğinden yapar. Yeni biten binalarla yeni oluşan arsa ve arazilerin beyannameleri bittiği veya oluştuğu yıl içinde verilir.
• Emlak vergisine esas Yeni beyanların değerleri beyannamenin verildiği yılın rayiçlerine göre hesaplanır.
• Önceden verilen beyanların takip eden yıllardaki değerleri her yıl Maliye Bakanlığınca tespit edilen yeniden değerlendirme oranının yarısı kadar arttırılarak hesaplanır.
• Emlak vergisi, birinci taksiti Mart - Nisan - Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Dileyen mükellef tümünü birinci taksit döneminde veya daha önce de ödeyebilir.
• Emlak vergisini zamanında ödemeyen mükellef geciken taksit için her ay 6183 sayılı kanun hükümlerine göre tespit edilen oranda gecikme cezası ödemek zorundadır. 2006 yılı Mart ayından itibaren tespit edilen aylık gecikme cezası %2,5 dir. 
• Emlak vergisi beyannamesi için tapu fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi, binalar için yapı kullanma izni fotokopisi, binanın bulunduğu adres (mahalle, sokak, bina, daire veya işyeri numarası), beyan sahibinin ikamet ve işyeri adresi varsa vergi numarası ve o yıl için belirlenen miktarda damga pulu ile birlikte Belediye Gelir servisine başvurmalıdır. Emlak Vergisi Beyannameleri Belediye gelir Servisinde bilgisayar ortamında ücretsiz olarak doldurulmaktadır.


EMLAK VERGİSİ BEYANNAMESİ İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİDİR?
Emlak vergisi beyannamesi için; tapu fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, binalar için yapı kullanma izni fotokopisi, binanın bulunduğu adres (mahalle, sokak, bina, daire veya işyeri numarası), beyan sahibinin ikamet ve işyeri adresi, vergi numarası, o yıla ait bedelde damga pulu ile birlikte ilgili olduğu belediyenin Gelir Servisine başvurmalıdır.


EMLAK VERGİSİ HANGİ DÖNEMLERDE ÖDENMEKTEDİR?
Emlak vergisi, birinci taksiti Mayıs ayı sonuna kadar, ikinci taksiti Kasım ayı sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Dileyen mükellef tümünü birinci taksit döneminde veya daha önce de ödeyebilir.


EMLAK VERGİSİ ZAMANINDA ÖDENMEZSE CEZAİ YAPTIRIM NE OLUR?
Emlak vergisini zamanında ödemeyen mükellef geciken taksit için her ay 6183 sayılı kanun hükümlerine göre tespit edilen oranda gecikme cezası ödemek zorundadır. Örneğin, bu oran 2001 yılında uygulanmak üzere tespit edilen aylık gecikme cezası %10 iken, 2006 yılının ilk üç ayında %3, sonraki aylar için %2,5 olmuştur.


EMLAK VERGİSİNİ İNDİRİMLİ ÖDEME KOŞULU VAR MIDIR? VARSA BU KOŞULLAR NELERDİR?
Emlak vergisi indirimli olarak ödenebilir. Başvuru sahibi emekli/dul)yetim bir kişi ise, ve bu kişinin yalnızca bir konutu varsa ve bu konutu sadece oturma amacıyla kullanıyorsa emlak vergisini Emlak Vergisinin 8. Maddesine göre indirimli olarak ödeyebilmektedir. İndirimli verginin uygulanabilmesi için kişinin Tek Meskeni Olan Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Bildirim Formunu doldurması gerekmektedir.


EMLAK DEVRİ SÖZ KONUSU İSE NE YAPILMALIDIR?
Bu durumda emlakın borcu olmadığına ilişkin bir belge talep edilebilir. Emlakın borcu olmadığına ilişkin belgeyi ilgili belediyeden bir dilekçe ile istenebilir.


EMLAK SATILDIĞINDA NE YAPILMALIDIR?
Satılan daire/işyeri/arsa ya da arazinin emlak beyanının kişinin üzerinden düşürülmesi için ilgili belediyeye dilekçe vermek gerekmektedir.


ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

GENEL BİLGİLER
• Çevre Temizlik vergisi kullanılan tüm konut ve işyerlerinden alınmaktadır.
• Çevre Temizlik Vergisinin mükellefi binayı fiilen kullanandır.
• Boş olan konut ve işyerlerinden boş kaldığı sürece Çevre Temizlik Vergisi alınmaz.
• Çevre Temizlik Vergisi her yıl tespit edilen yeniden değerleme oranı kadar arttırılarak hesaplanır.
• Şehir suyu kullanan konutların Çevre Temizlik Vergisi kullandığı suyun her m3'ü için (2006 yılında) 16 Ykr/ton'dan hesaplanarak MESKİ tarafından su faturası ile birlikte tahsil edilir.
• Şehir suyu kullanmayan konutlar ile diğer bina ve işyerlerinin Çevre Temizlik Vergisi tarifesine göre Belediyeye ödenir.


BEYAN VERME
Çevre Temizlik vergisi beyannamesi vermek için, mükelleflerin tapu fotokopisi (mal sahipleri için) kira sözleşmesi (kiracılar için) yapı kullanma izni, konut bildirim formu (muhtardan - yapı kullanma izni yoksa) nüfus cüzdan fotokopisi, binanın adresi (mahallesi, cadde ve sokak numarası, bina numarası, konut veya işeri numarası) Emlak vergisi sicil numarası mükellefin ikametgah ve işyeri numarası, ve ilgili yıl için belirlenen tutarda damga pulu ile Belediye Gelir servisine başvurması gerekir. Çevre Temizlik vergisi beyannamesi, Belediye Gelir servisinde bilgisayar ortamında ücretsiz olarak doldurulmaktadır. 
Çevre Temizlik Vergisi beyannamesi şehir suyu kullanan konutların dışındaki mükellefler için, mükellef olunduğunda bir defa verilir. Takip eden yıllarda binayı kullanan değişmediği sürece yeniden beyanname verilmez.


NASIL ÖDENİR ?
Çevre Temizlik Vergisi, birinci taksiti Mart - Nisan - Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Dileyen mükellef birinci taksit döneminde veya daha önce tümünü de ödeyebilir. 
Çevre Temizlik vergisini zamanında ödemeyen mükelleften geciken her ay için 6183 sayılı kanuna göre belirlenen gecikme oranında gecikme cezası ödemek zorundadır. 2006 yılı için tespit edilen aylık gecikme cezası Mart ayından itibaren %2,5 dir.


SATIŞ VE TAŞINMA
Herhangi bir adres değişikliği yada emlak alım ve satımlarında bağlı bulunduğunuz belediyeyi, bu durumdan haberdar etmeniz gerekmektedir. Mülk sizin ise mülkü sattığınızda, kiracı iseniz taşındığınızda bağlı olduğunuz belediyenin Hesap İşleri Müdürlüğüne, bir dilekçe ile başvurarak değişiklikleri bildirmeniz gereklidir.


YANLIŞ VERGİLENDİRME
Eğer herhangi bir şekilde yanlış vergilendirmeye tabi olduysanız, yanlış vergilendirilmenin düzeltilmesi için bağlı olduğunuz belediyeye bir dilekçe ile başvurarak, yanlışlığın düzeltilmesini isteyebilirsiniz.

İLAN-REKLAM VERGİSİ

GENEL BİLGİLER
İlan ve Reklam Vergisi mükellefi İlan ve Reklamı kendi adına yapar veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir.
• İlan ve Reklam vergisi beyannamesi, İlan ve Reklam işinin mükelleflerce yapılması halinde, ilan ve reklamın yapılmasından önce mükellefi tarafından; İlan ve Reklam işinin, bu işi devamlı meslek olarak yapanlar tarafından yapılması halinde ilan ve reklam işini yapanlar tarafından; ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20. günü akşamına kadar verilir. 
• İlan ve Reklam vergisi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunundaki sınırlar içinde Belediye Meclisince belirlenen tarifeye göre alınır. 
• İlan ve Reklam vergisinin m2 üzerinden yapılan hesaplarında yarım metrekareye kadar olan kesirler yarım metrekareye, yarım metrekareyi aşanlar ise bir metrekareye tamamlanır.
• Bir yüzeyde yapılan ilan ve reklamlarda yazı ve resmin kapladığı alan dikkate alınır.
• Çok cepheli ilan ve reklamlarda metrekare hesabı her cephe için ayrı ayrı hesaplanır.
• İlan ve reklam vergisi, ilk defa mükellef olunmasında beyanname verme süresi içinde peşin olarak; önceden mükellefiyeti devam edenler için Nisan ve Ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Süresi içinde ödemeyen ilan ve reklam vergisi 6183 sayılı yasa gereği gecikme cezası ile birlikte tahsil edilir. 2006 yılı Mart ayından itibaren tespit edilen aylık gecikme cezası %2,5 dir
• İlan ve Reklam vergisi beyannamesi için; mükelleflerin nüfus cüzdanı fotokopisi (şahıslar için), şirket sözleşmesi fotokopisi (şirketler için), vergi levhası fotokopisi, çevre temizlik vergisi ödeme makbuzu fotokopisi, ilan ve reklamın konulduğu yerin adresi (mahalle, cadde ve sokak numarası, bina numarası), mükellefin işyeri adresi (mahalle, cadde ve sokak numarası, bina numarası, işyeri numarası) mükellefin ikametgah adresi (mahallesi, cadde ve sokak numarası, bina numarası, konut numarası), bağlı olduğu vergi dairesi ve sicil numarası, yapılan ilan ve reklamın cinsi, ebatları, sayısı, ışıklı veya ışıksız olduğuna dair bilgiler ve ilgili yıl için tespit edilen miktarda Damga pulu ile birlikte Belediye Gelir servisine başvurmaları gerekir.

EĞLENCE VERGİSİ

GENEL BİLGİLER
• Eğlence vergisinin sorumlusu, eğlence yerlerini işleten gerçek ve tüzel kişilerdir.
• Ulusal Bayramlar ve tarihi özellik taşıyan günler için ve kültürel, sosyal, turistik ve ekonomik amaçlar için belediyeler özel idareler, genel bütçeye dahil daireler tarafından düzenlenen ve kazanç amacı gütmeyen tören, şenlik, müsabaka, gösteri, balo, temsil ve benzeri faaliyetlerle kongre, konferans, fuar, festival, şenlik, sergi ve benzeri faaliyetler ile eğitim ve öğretim kuruluşları ile okul dernekleri, kamu yararına çalışan dernekler, ordu evleri, askeri gazinolar ve askeri dinlenme tesislerinde düzenlenen şölenler, spor toto oynanması gibi faaliyetler eğlence vergisinden muaftır.
• Eğlence vergisi biletle girilen yerlerde bilet bedelinin (eğlence vergisi dışındaki kısım) %10'dur. Bu oran sirk, lunapark, çalgılı bahçelerde ve müşterek bahislerde %20 uygulanır. Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde gelir tarifesi rakamları uygulanır.
• Eğlence vergisi, bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır. Bu biletler damgalanarak peşin olarak tahsil edilir. Müşterek bahislerde her aya ait vergi takip eden ayın 20. günü akşamına kadar ödenir. Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde her aya ait vergi takip eden ayın 20. günü akşamına kadar ödenir.